Anpassad sökning

fredag 14 oktober 2011

Laphroaig 10 Yo Cask strenth

Laphroaig betyder på gaeliska: "den vackra sänkan vid den breda viken". Platsen där Laphroaig ligger var optimal för smugglare och illegal destillering och det förekom länge innan Laphroaig grundades och fick licens 1826. Som "födelseår" har man dock valt 1815. Som de flesta andra tidigt grundade destillerier producerade de endast för hushållsbruk, men det råkade vara så att de använde speciellt vatten som var ytterst lämpat för whisky-tillverkning. Detta gjorde deras whisky till en omtalad sådan.
Vattenkällan är Kilbride Dam och vattnet är mjukt och smakar torv.
Eftersom det rinner på granit tar det dessutom inte upp några oönskade mineraler. Kornet som används heter optic. De mältar 30 % själva och köper resten från Port Ellen maltings.  Den torv som de använder för att elda med kommer från deras egna mossar på östra sidan av Loch Indaal. När det blåser från havet finns det inga skogar som stoppar tång och sjögräs från att komma långt in på land. Det gör att torven får en annan smak än på andra ställen, vilket även kommer fram i den färdiga whiskyn. Kölnorna är från 1840. Kornet som har en ppm på 35 läggs efter torkningen för att hårdna i en månad för att sedan malas i en Porteus Mill som är närmare 60 år och installerades hos dem 1986.
Lagerhusen ligger på området och gränsar till Atlanten. De lagrar uteslutande på bourbonfat som endast använts en gång (first fills). Hälften av whiskyn säljs som single malt och resten säljs till blended industrin. 2002 producerade de 1,9 miljoner liter.      
                                                                (www.whiskyinfo.se)
Recension:

Doft: Kraftig rök med inslag av tång, nougat, nöt, fat, örter,
Med vatten: Utvecklar en fruktig sherryton direkt med inslag av winernougat, rök och torv, en mer obestämd maritim doft.

Smak: Ekfat , citrus i form av apelsinskal, rök och torv, kryddig och medicinal
Med vatten: Betydligt mjukare och sötare, smak av omogna apelsiner, en viss päronton och en betydligt starkare kryddighet. Genomträngande smak av återanvända Bourbon fat och ek.

Eftersmak: En eftersmak med stor rök bomb strax innan man sväljer som börjar på sidorna av tungan för att sedan sprida sig i resten av munnen. ganska kort men intensiv som bara lämnar efter sig en sötaktig sherrysmak.
Med vatten: kryddig eftersmak som övergår i en något unken ton som inte alltid är positiv. Något sträv smak utav gamla ekfat. inte så mycket rök.

Kommentar: Lite tvetydig whisky. Man bör nog vara försiktig med vattnet för att det kommer fram en del inte alltid så smickrande bismaker. Väldigt rökig i eftermaken utan vatten men när man ökar på vattenmängden blir den ganska tam.

Betyg: 86

Pris: 549 kr i systembolagets beställningsortement


Laphroaig means in Gaelic, "the beautiful hollow by the broad bay". The location of Laphroaig is was optimal for smugglers and illegal distilling and there were long before Laphroaig was founded and was licensed 1826. As the "birth year" has been chosen 1815. Like most early founded distillery they produced only for household use, but it happened to be that they were using special water that was highly suitable for Whisky production. This made their whisky a spoken of .

Water source is Kilbride Dam and the water is soft and taste of peat.

Because it runs on granite, it will not take up any unwanted minerals. The barley used is called optic. They malted 30% themselves and buy the rest from Port Ellen Maltings. The peat, which they use to burn comes from their own bogs on the east side of Loch Indaal. When the wind blows from the sea, there are no forests, stopping seaweed and sea grass from getting deep into the country. This means that the peat may be of a different flavor than elsewhere, which also appears in the finished whisky. The kilns are from 1840. The barley that has a ppm of 35 placed after drying to harden for a month and then pulverized in a Porteus Mill, which is nearly 60 years and was installed in 1986.

Warehouses are in the area and bordering the Atlantic. They store exclusively on bourbon that has only been used once (first fills). Half of the whisky is sold as single malt and the rest is sold to the blended industry. In 2002 it produced 1.9 million liters.
 
Review:

Nose: Heavy smoke with a hint of seaweed, nougat, nut, barrel, herbs,
With water: Developing a fruity sherry tone directly with elements of winernougat, smoke and peat, a more indefinite maritime scent.
 
Palate: oak casks, citrus in the form of orange peel, smoke and peat, spicy and medicinal
With water: much softer and sweeter, the taste of unripe oranges, some pear tones and a much stronger spiciness. Penetrating taste of recycled Bourbon barrels and oak.
 
Finish: The taste of a large smoke bomb just before you swallow that begins on the sides of the tongue and then spread to the rest of your mouth. A relatively short but intense finish that only leaves behind a sweet sherry taste.
With water: spicy finish that turns into a slightly fusty tone that is not always positive. Slightly rough taste out of old oak barrels. not so much smoke.


Comment: A little ambiguous Whisky. One should probably be careful with the water because it will develop a part that is not always a flattering extraneous flavors. Very smoky in the finish without water, but when you increase the amount of water it becomes quite tame.
Score: 86

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar