Anpassad sökning

fredag 7 oktober 2011

Bowmore Darkest 15 year old

Bowmore grundades 1779 vid östra stränderna till Loch Indaal och är Islays äldsta legala destilleri samt hela Skottlands tolfte äldsta destilleri.
Destilleriet tar sitt vatten från den största floden på ön, River Laggan som ligger cirka en mil från destilleriet. Vattnet med sin påtalgiga torvsmak anses bidra till den färdiga whiskyn. Bowmore tillhör ett av de få destillerier som fortfarande mältar delar av sitt eget korn. Torven som torkar kornet kommer från lokala torvfält. Tre mältningsgolv är aktiva och förser Bowmore med 40% av dess behov, resten kommer från Port Ellens mälteri. Kornet röks till cirka 20 ppm.

I 18 timmar torkas det med torv och 42 timmar med varmluft. 
1994 övertogs det av Japanska Suntory som äger det idag. Destilleriet ligger i staden Bowmore som är Islays största stad med cirka 1000 invånare.
Lagringen sker i tre lagerhus där två ligger strax utanför orten Bowmore.
 (whiskyguiden.se)

Nu till recensionen:

Doft: Russin, torkade frukter, torv, rök, mandel, pomerans, en lätt örtig doft och lite doft av hav.
Med vatten: En djupare rök, mycket mer citrus/pomerans, renare lite kraftigare russindoft annars finns de andra dofterna kvar.

Smak: Citrus, choklad, nötter, torkad frukt, lätt russin, lätt rök, sälta och en lätt kryddighet.
Med vatten: Kryddig, mer smak av torven, söta torkade frukter, en djupare chokladnyans, sältan finns kvar  tillsammans med en del marina smaker.

Eftersmak: Krydda, sälta, ek, en ganska kraftig rökighet stannar kvar länge länge och kryddigheten går som i vågor runt tungan under flera minuter tillsammans med röken.
Med vatten: Röken kommer fortare detsamma med eksmaken, kryddigheten har tonats ner en hel del och ersatts med en kraftig nötighet tillsammans med torkade frukter.

Kommentar: En bra whisky som inte kommer upp till de höjder som Bowmore kan och påminner en del om den billigare taxfree utgåvan Enigma. Kan drickas både med och utan vatten men den blir mer krävande utan vatten.

Betyg: 89

Pris: 499 kr på systembolaget

Bowmore was founded in 1779 at the eastern shores of Loch Indaal and is Islay's oldest legal distillery and throughout Scotland's twelfth oldest distillery.

The distillery takes its water from the largest river on the island, River Laggan, which is around a 10 kilometers from the distillery. The water with its significant peat flavor thought to contribute to the finished whisky. Bowmore belonging to one of the few distilleries that still malting parts of their own barley. The peat to dry barley comes from the local peat fields. Three malting floors is active and provides the Bowmore 40% of its needs, the rest comes from Port Ellen malthouse. Barley stressed to about 20 ppm. In 18 hours, wiped it with peat and 42 hours with hot air.

1994 Bowmomore was taken over by the Japanese Suntory who owns it today. The distillery is located in the town of Bowmore is Islay's largest city with about 1000 inhabitants.

The whisky is stored in three warehouses in which two located just outside the resort Bowmore.
 (Whiskyguiden.se)

Now the review:

Nose: Raisins, dried fruit, peat, smoke, almonds, bitter orange, a slightly herbaceous scent and a little scent of the sea.With water: A deeper smoke, much more citrus / orange, cleaner, a bit stronger raisin aroma otherwise there is the other scents left.

Palate
: Citrus, chocolate, nuts, dried fruit, raisins, light, light smoke, salt and a light spiciness.With water: Spicy, more taste of peat, sweet dried fruit, a deep chocolate hue, saltiness is left with some marine flavors.

 
Finish: spices, salt, oak, a rather sharp smokiness remains long long and spicy unit goes in waves around his tongue for several minutes with the smoke.With water: The smoke will quickly same with the oak sent, spicy unit has been toned down a lot and been replaced by a sharp nuttiness with dried fruits.
Comment: A good whisky and will not be up to the heights that Bowmore
can and reminiscent of the cheaper tax-free distribution Enigma. You can drink both with and without water, but it becomes more challenging without water.
Score: 89

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar