Anpassad sökning

torsdag 18 juli 2013

Kavalan Solist sherry #S060626019 Bottle 337/568

Normalt sett så testar jag inte whisky som ligger 
på ett pris som överstiger 700 svenska kronor meneftersom priserna på whisky stigit ganska ordentligt under den senaste tiden och eftersom denna whisky nu är påväg in på det europeiska och nordamerikanska whisky-marknaderna gör jag ett undantag i detta fall. 
Kavalan single malt är en whisky som tillverkas i Taiwan. Den har tillverkats sedan 2008 men det första new make kom ur pannorna i mars 2006. Destilleriet är lokaliserat mellan den snöiga bergskedjan
Yi-Lan och Stillahavet där de kalla snövindarna från bergen samverkar med de dimmiga vindarna från havet vilket medför en kraftig omsättning av luft runt faten. Vattnet utvinns från den centrala bergskedjan på taiwan samt den snöiga bergskedjan Ylan 
vilkt ska ge en typisk Taiwanesisk smak på whiskyn.

Nu är det dags för recensionen:
(Datum för recensionen:2011-09-07)

Doft: Mandel, vanilj, kraftiga russin, en tung sherrydoft,
Med vatten: mer vanilj och mer utpräglad russin samt en frisk sherrydoft

Smak: Söt, full sherrysmak, russin, lätt fruktig i bakgrunden och mycket fatsmak, vanilj
Med vatten: Mycket sherry fortfarande, en mer öppen smak med alla de delar som fanns innan. Lite mer av rå eksmak med vattnet

Eftersmak: Oljig, russin, rom, vanilj, mandel
Med vatten: en strävare smak och mer kryddig framförallt långt bak i munnen. Strävheten och kryddigheten stannar kvar längre.

Kommentar: Fullkropps sherry, nästan lite trögflytande. Tyckte bättre om denna utan vatten då den blev mer "hel". Men riktigt ok. Har en framtid helt klart.

Pris: från 799 och uppåt på systembolaget

Betyg: 85


Normally, I do not test Whisky which is at a price that exceeds 700 Swedish kronor, but as the prices of Whisky have risen quite considerably in recent times and since this Whisky now is on its way into the European and North American Whisky market I'll make an exception in this case.

Kavalan single malt is a Whisky produced in Taiwan. It has been manufactured since 2008, but the first new make came out of the boilers in March 2006. The distillery is located between the snowy mountains Yi-Lan and the Pacific where the cold winds from the mountains snowy interacts with the misty winds from the ocean which means a strong circulation of air around the barrels. The water is extracted from the central mountain range of Taiwan and the snowy mountains Ylan which should give a typical Taiwanese taste the whisky.
(Source: http://www.kavalanwhisky.com/en and http://kavalanwhisky.blogspot.se)

Now is the time for review:
(Date of review :2011-09-07)

Nose: Almond, vanilla, raisins strong, a heavy sherry scent;
With water: more and more pronounced vanilla and raisins and a fresh scent of sherry

Palate: Sweet, full flavor of sherry, raisins, light fruitiness in the background and very taste of dishes. vanilla
With water: sherry still, a more open taste with all the elements that existed before. A little more of the raw oak flavor with the water

Finish: Oily, raisins, rum, vanilla, almond
With water: a harsher flavor and more spicy especially far back in your mouth. Roughness and spiciness stay longer.

Comment: Full Body sherry, almost viscous. Felt better about this without water when it became more "whole". But really ok. this has a future quite clearly.

Score: 85

tisdag 16 juli 2013

Finlaggan The Original Peaty

Finlaggan är egentligen en slottsruin på Islay efter borgen där The Lord Of The Isle hade sitt säte.
Denna whisky är dock en så kallad Mistery Malt som kommer från ett av Islays Maltdestillerier.

Recension:

Doft: Rökig, aprikos, ung doft, Lätt ljung honung
Med vatten: Mer rök, lite hav i form av havssalt och sjögräs. Inte lika tydlig aprikos men mer honung och lätt torkad frukt

Smak: Lite stickig och rökig, honung, lätt eksmak,
Med vatten: Mer fruktig lite mindre rök, lite torkad fukt,

Finish: Halvlång rökig och lite kryddig, lite citrus. Ganska okomplicerad.
Med vatten: Mer rök och fylligare, mindre kryddig och längre finish.

Omdömme: En enkel och okomplicerad Islay malt som funkar bra som vardagswhisky.

Betyg: 85

Finlaggan is actually a ruined castle on Islay for the castle where The Lord Of The Isle had its headquarters.
This Whisky is a so-called Mistery Malt coming from one of the Islay Malt distilleries.

review:

Nose: Smoky, apricot, young fragrance, Light heather honey
With water: More smoke, a little sea in the form of sea salt and seaweed. Not as distinct apricot scent but more honey and lightly dried fruit

Taste: A little scratchy and smoky, honey, light oak flavor,
With water: More fruity little less smoke, some dried fruit,

Finish: Semi Long smoky and a little spicy, a little citrus. Quite straightforward.
With water: More smoke and fuller, less spicy and longer finish.

Rating: A simple and straightforward Islay malt that works well as everyday whisky.

Score: 85

torsdag 4 juli 2013

Loch Lomond Single Malt Scotch Whisky

Nu är det dags att testa Tintins vän Kapten Haddocks favoritwhisky nämligen Loch Lomond.

Loch Lomond Distillery byggdes så sent som 1965 vid södra delen av Skottlands största sjö, Loch Lomond. Berget Ben Lomond ståtar i bakgrunden och ger destilleriet en vacker inramning. Det fanns visserligen ett destilleri med samma namn redan 1814 men det var bara i drift något år. Destilleriet byggdes av Littlemill Distillery Co Ltd som ville utöka sin verksamhet. Destilleriet köptes dock fem år senare av ett amerikanskt företag, Barton Brands. Anläggningen lades i malpåse 1984. Efter endast ett år utan produktion är nu destilleriet i Loch Lomond Distillers ägo. En omfattande renovering genomfördes i slutet på 80-talet på £15 miljoner.  Loch Lomond Distillers äger även Glen Catrine Bonded Warehouse (Största oberoende buteljeringsfirman i Skottland som buteljerar 37 miljoner flaskor årligen), Wm Morton Ltd (vindistributör), Glen Scotia Distillery och Littlemill Distillery.

Vattnet tas från närliggande River Leven samt borrade vattentäkter på området. Kornet köps in från centrala mälterier och är allt från orökt till hårdrökt(siffror uppemot 100ppm nämns). De har två klassiska kopparpannor i lökmodell samt fyra något ovanliga pannor. De speciella pannorna på destilleriet är mycket unika, långa och breda, och kan destillera råspriten på olika sätt. Faktiskt möjligt att variera höjden på själva destilleringen. Hög destillering ger ett destillat med lättare renare karaktär medan låg destillering ger ett kraftfullt fyllig destillat.  Det gör att destilleriet kan återskapa hela åtta olika sorter maltwhisky för närvarande. Råspriten lagras vanligen på använda bourbonfat men andra sorter förekommer. Buteljeringen sker i den egna anläggningen.

Då till recensionen:

Doft: Smörkola, pomerans, fruktig doft av fikon och sultanrussin, ett lätt stänk av vanilj.
Med vatten: Gamla sherryfat, tung doft av sherry och torkad frukt. Inte lika fruktig, inga fikon men väl russin.

Smak: Kryddig, Smörkola, Torkad frukt, Söta russin, torkade äpplen.
Med vatten: Mycket fylligare. mycket russin, mindre kryddig, lite mer ljungblom i den istället.

Eftersmak: Söt lite kryddig eftersmak med inslag av vanilj och nästan lite körsbär.
Med vatten: En härligt fyllig sötma från sherry och mindre krydda, en smak av kola smyger fram över gommen, mycket smak som stannar kvar och känns som efter man suttit och smuttat på en sherry.

Omdömme: En mycket bra standard whisky som tjänar på någon sked med vatten. Funkar istället för dessertvin till efterrätten eller som en avec.

Betyg: 88


Now is the time to test Tintin's friend Captain Haddock's favorite whisky namely Loch Lomond.
Loch Lomond Distillery was built as late as 1965 in the southern part of Scotland's largest lake, Loch Lomond. Mount Ben Lomond parade in the background and provides the distillery a beautiful setting. There was a distillery of the same name in 1814 but it was only in operation a year. The distillery was built by Littlemill Distillery Co. Ltd. who wanted to grow their business. The distillery was bought five years later by an American company, Barton Brands. The plant was mothballed in 1984. After only one year, out of production the was sold. Distillery is now owned by the Loch Lomond Distillers. An extensive renovation was carried out in the late 80's at £ 15 million.

The water is taken from nearby River Leven and drilled wells in the area. Grain purchased from central maltsters and range from unsmoked to hard smoked (figures upwards of 100ppm mentioned). They have two classic copper pans in the onion skin model and four somewhat unusual boilers. The special boilers in the distillery are very unique, long and wide, and can distill raw spirit in different ways. In fact possible to vary the height of the distillation. High distilling a distillate with lighter cleaner character while low distillation provides a powerful rich distillate. It allows the distillery to re-create the entire eight different varieties malt currently. The raw spirit is usually stored on used bourbon barrels but other varieties are available. Bottling takes place in the same holding.

Then the review:

Nose: butterscotch, bitter citrus, fruity aromas of figs and sultanas, a slight touch of vanilla.
With water: Old sherry, heavy smell of sherry and dried fruit. Not as fruity, no figs but well raisins.

Palate: Spicy, butterscotch, dried fruit, sweet raisins, dried apples.
With water: Much fuller. lot of raisins, less spicy, a little more heather bloom in it instead.

Finish: Sweet little spicy finish with a hint of vanilla and almost a little cherry.
With water: A wonderfully mellow sweetness from the sherry and less spice, a flavor of caramel sneaks forward on the palate, lot of taste that stays and feels like after you sat and sipped a sherry.

Rating: A very good standard Whisky that wins on a spoon of water. Works instead of dessert wine to dessert or as an avec.

Score: 88