Anpassad sökning

torsdag 16 februari 2012

Bilder på bloggen/ Pictures on the blog


Hädanefter kommer det bara läggas in bilder på flaskan som recenseras i mina kommande inlägg. Detta på grund av att jag blivit hotad med stämning om jag använder bilder vilka jag inte har upphovsrätten till. I de fall som jag kommer lägga ut bilder och länkar till bilder kommer dessa enbart ske i de fall som jag fått tillstånd av destillerierna och då bara bilder från deras officiella samling. Detta tycker jag är synd eftersom det finns många bra bilder hos turistbyråer och lokala intresseorganisationer. Hoppas ni har överseende med detta eftersom jag driver denna sida på fullständigt ideell basis då jag köper all whisky själv (förutom några samples som jag fått av whiskyvänner som i sin tur köpt dem själv) och inte vill råka illa ut på grund av min hobby.
/Ricard

From now on it will just be pictures of the bottle as reviewed in my next posts. This is because I have been threatened to sue if I use the pictures which I do not have the copyright. In the cases I will post pictures and links to picturesthese will only occur in the cases I received permission from distilleries and then only images from their official collection. I think this is a shame because there are many good photos at tourist agencies and local NGOs. Hope you be indulgent with this because I run this page on completely voluntary basis when I buy all the Whisky myself (except for some samples that I received from Whisky friends who in turn bought them theirself) and do not want to get in trouble because of my hobby.
/Ricard 


PS. Bilden ovan är förresten godkänd att använda så mycket man vill. Se: http://www.copyrightauthority.com/copyright-symbol/ 
 The photo above is by the way, approved to use as much as you like. See: http://www.copyrightauthority.com/copyright-symbol/

tisdag 14 februari 2012

Bowmore Enigma 12 YO

Då kör vi Bowmore Enigma.

Recension:

Doft: Russin, druvor, färskt hö, lätt sulfid, torvrök och ljung. Sherryn gör sig ganska mycket påmind.

Med vatten: Mer spritig men samtidigt en mer klassisk Bowmore doft, sötare lemonad doft med inslag av frisk ljungblom. Ingen sulfid.

Smak: Kryddig och något spritig, mycket gamla fat, Inte toppkvalitet på vissa av dem. Sherry, citron, ek, rök, ganska frän smak i mitten som inte alltid är angenäm. Sälta och en liten bitterhet.

Med vatten: Frisk fruktighet som övergår i en mer kryddig sherrysmak, havssalt, russin och ljunghonung.

Eftersmak: Bitter i eftersmaken, ganska rökig, känns lite unken. Halv lång

Med vatten
: mer rökig, Det mesta av bitterheten är borta, kryddig, och lite sur,

Kommentar: Den är godkänd men inte mer. Blev faktiskt lite besviken för när jag testade denna senast gav jag den ganska bra betyg. Tjänar på vatten men ta det varsamt eftersom alkoholhalten bara ligger på 40%.

Betyg: 84

Pris: denna finns bara att köpa på taxfree eller online

Here we go Bowmore Enigma.

Review:

Nose: Raisins, grapes, fresh hay, light sulphide, peat smoke and heather. The sherry makes itself pretty much felt.

With water: more spirituous but a more classic Bowmore smell as sweet lemonade scent with hints of fresh heather bloom. No sulphide.

Palate: Spicy and some spirituous, a lot taste of old barrels, not top quality on some of them. Sherry, lemon, oak, smoke, quite pungent taste in the middle which is not always pleasant. Salt and a little bitterness.

With water: fresh fruit that turns into a more spicy sherry flavor, sea salt, raisins and heather honey.

Finish: Bitter in the finish, quite smoky, feels a bit stale. Semi-long finish

With water: more smoky, Most of the bitterness is gone, spicy, and slightly acidic,

Comment: It is OK but no more. I was actually a little disappointed because when I tested this last time , I gave it pretty high mark. Gain on water but be careful because the alcohol content is only of 40%.

Score: 84Price: this is only available to buy at duty free or online

måndag 13 februari 2012

Bowmore Mariner 15 YO

Dags att recensera Bowmore Mariner som finns att köpa på taxfree. Den säljs i 1 liter-flaskor som de flesta whiskys som är framtagna speciellt för taxfree-marknaden.

För mer information om destilleriet se: Bowmore darkest 15 year old.

Recension:

Doft: Kraftig torvrök, fruktig med inslag av russin och fräsch ek. lätt inslag av tjärat rep och hav.

Med vatten: Ingen större skillnad faktiskt förutom att den blir lite mer nedtonad. Möjligt lite mer krydda i doften.

Smak: Fruktig och söt smak med en överliggande rökighet samt inslag av havssalt, torkad frukt och en lätt sherrysmak i bakgrunden.

Med vatten: Ännu mer söt, mer salt den tar nästan över totalt. En ganska bitter smak träder fram.

Eftersmak: Kryddig, rökig smak med mycket hav i eftersmaken. Ganska mycket pågår här som är svårt att ta på förutom havssaltet som kommer mer efter en stund. Pågår ganska länge.

Med vatten: Rökig, fruktig men samtidig en bitter eftersmak nästan så att munnen drar ihop sig lite.

Komentar: En ganska bra whisky utan vatten men den förlorar en hel del med vatten så hoppa över den eller ta bara någon droppe. Fin med många smaker när man inte har något vatten i men en del otrevliga smaker träder fram med vatten. Tror att alla fat som varit med i denna blandning inte tillhört de absolut bästa. Tappar i betyg pågrund av de mindre smickrande smaker som finns i bakgrunden med lite vatten.

Betyg: 85


Time to review Bowmore Mariner, which can be purchased at duty free shops. It is sold in 1 liter bottles as most whiskys which are produced specifically for the duty free-market.


For more information about the distillery see: Bowmore Darkest 15 year old.
Review:

Nose: Strong peat smoke, fruity with hints of raisins and fresh oak. light touch of tarred rope and sea.

With water: Not much difference really except that it gets a little more down. Possibly a little more spice in the aroma.

Palate: Fruity and sweet with an overhead smokiness and hints of sea salt, dried fruit and a light sherry flavor in the background.

With water: Even more sweet, more salt, it takes almost over totaly. A rather bitter flavor emerges.

Finish : Spicy, smoky flavor with a lot of sea in the finish. Pretty much going on here that is hard to take apart exept for the sea salt that comes more after a while. Ongoing for quite some time.

With water: Smoky, fruity but simultaneously a sour taste almost like the mouth will contract a bit.

Comments: A pretty good Whisky without water, but it loses a lot with water so skip it or just take a drop. Nice with many flavors when you have no water but some unpleasant flavors emerge with water. Think that all the barrels that were included in this mix is not belonged to the very best of the stock. Due to the nature of less flattering flavors contained in the background with a little water the rating pins down a bit.

Score: 85

Glengoyne 10 YO

Destilleriet ligger vackert vid Dumgoyne Hill en kort biltur från Glasgow (ca 30 minuter, 60minuter från Edinburgh). Loch Lomond, Skottlands största sjö ligger också precis i närheten. Destilleriet som är det sydligaste av highlands destillerierna överskuggas delvis av snöbeklädda Ben Lomond. Destilleriet grundades som Burnfoot distillery 1833. Läget, två mil från Glasgow, innebar att Glengoyne blev ett populärt rastställe för reseneärer och boskapsdrivare. Från början fanns hela 20 destillerier i området men endast Glengoyne har överlevt av dessa. Namnet Glengoyne tillkom 1905 efter Lang Brothers först ändrat det till Glenguin när det köpte destilleriet. Det finns två varianter på vad Glengoyne betyder, 'gåsdalen' eller 'vinddalen' 1965 genomfördes en omfattande renovering och utbyggnad.  Närheten till Glasgow gör att destilleriet tar emot 40.000 besökare varje år. Glengoynes marknadsföring inriktar sig på det faktum att den är 'unpeated' dvs kornet som används har inte utsatts för någon rök utan det har torkats i endast varmluft.

Glengoyne tar sitt vatten från en källa vid sluttningarna på Dun Goyne Hills. Regnvattnet filtreras i röd sandsten under 40 år och blir rent och mjukt. Kornet som de köper in färdigmältat är av sorten Golden Promise och värms upp av varmluft utan någon som helst kontakt med rök. Mäskkaret i rostfritt stål har vackra kopparbeslag och tar 15 ton. De sex jäskaren är i oregonfuru och rymmer alla 19.000 liter.  De har tre pannor, en större mäskpanna på 15.000 liter av lökmodell som är uppvärmd av gaslåga och två mindre spritpannor på 3.500 liter som värms upp av interna ångrör. De provade en kort tid med trippeldestillering men kör nu pannorna parallellt. Whiskyn lagras på använda sherryfat och bourbonfat. Faten lagras på plats. Buteljeringen sker i Glasgow. Produktionskapaciteten uppgår till 1.5 miljoner liter per år. 30 personer jobbar på destilleriet.
(www.whiskyguiden.se)

Nu är det dags för recensionen: 

Doft: Citrus, Honung, lätt spritig, söt malt, frisk

Med vatten: Mycket mer framträdande citrus (pomerans) lite ek samt mycket av spritigheten försvinner. Lätt doft av torkade äpplen.

Smak: vanilj, söt gräddkola, fruktig, blomsterhonung, lite ingefära, violblom

Med vatten: Tappade en hel del i smaken och blev vattnig. annars samma.

Eftersmak: Ganska spritig eftersmak med en lätt honungsmak och smak av torkade söta frukter.  Kort eftersmak och väldigt lätt.

Med vatten: mer smak, kryddig istället för spritig. Det kommer även fram rök men inte den klassiska torvröken utan en mer rökig smak som av ekspånsrökta charkuterier. Längre och med mindre honung.

Kommentar: En lätt knappt godkänd malt som både tappar och växer med vatten. Tror att den tjänar på några droppar vatten på grund av att eftersmaken vinner så mycket på det men var väldigt försiktig.

Betyg: 82

Pris: 369 kr i Systembolagets beställningssortiment


The distillery is beautifully situated at Dumgoyne Hill a short drive from Glasgow (about 30 minutes, 60minuter from Edinburgh). Loch Lomond, Scotland's largest lake is also very close by. The distillery, which is the southernmost of the Highlands distilleries were overshadowed in part by the snow-capped Ben Lomond. The distillery was established as Burnfoot distillery 1833. Situatedten kilometers from Glasgow, meant that Glengoyne was a popular resting place for travelers and DROVER. Originally, there were as many as 20 distilleries in the area but only Glengoyne has survived of them. The name came Glengoyne 1905 by Lang Brothers first changed it to Glenguin when it bought the distillery. There are two variations on what Glengoyne is, 'goose valley' or 'valley of wind' in 1965, an extensive renovation and expansion were made. Closeness to Glasgow means that the distillery receives 40,000 visitors every year. Glengoynes marketing focuses on the fact that it is 'unpeated' ie the barley used has not been exposed to any smoke, but it has been dried in only hot air.
 Glengoyne takes its water from a source at the slopes of Dun Goyne Hills. The rainwater is filtered in the red sandstone for 40 years and is clean and soft. The barley they purchase ready-malted is of the variety Golden Promise and heated by hot air without any contact with smoke. The mash tub is made ​​of stainless steel has beautiful copper fittings and takes 15 tons. The six washbacks in oregon pine and includes all 19 000 liters. They have three stills, a larger mash still of 15,000 liters of the onion model, which is heated by gas burners and two smaller spirit stills of 3,500 liters, which is heated by internal steam pipe. They tried a short course of triple distillation but now runs the boilers in parallel. The whisky stored in used sherry and bourbon casks. Casks are stored on site. Bottling takes place in Glasgow. Production capacity amounts to 1.5 million liters per year. 30 people work at the distillery.
 (www.whiskyguiden.se) 
 Now is the time for the review:
Nose: Citrus, honey, easy spirituous, sweet malt, fresh

With water: more prominent citrus (bitter orange) a little oak and a lot of the spirituos sent disappears. Light aroma of dried apples.

Palate: vanilla, sweet toffee, fruity, floral honey, a little ginger, violet flowers

With water: Lost a lot of taste and was watery. otherwise the same.

Finish: Fairly spirituous to taste with a slight honey Finish and taste of dried sweet fruit. Short Finish and very light.

With water: more flavor, spicy instead of spirituousl. There will also be smoke but not the classic peat smoke, but a more smoky flavor of oak smoked charcuterie. Longer finish with less honey.

Comment: A light barely approved malt that both loses and grows with water. I think that it earns with a few drops of water due to in the finish wins so much on it but be very careful.

Score: 82