Anpassad sökning

söndag 11 december 2011

Bowmore Tempest Batch no.1

Dags att recensera första Batchen av Bowmore Tempest. Denna är en cask-strength med en alkoholhalt på 55,3 % och kommer från en lagring av first fill Bourboncasks. Det finns även en Batch 2 och 3 av Tempest vilka kommer att recenseras senare. För information om destilleriet se recensionen av bowmore darkest 15 years old.

Nu till recensionen:

Doft: Apelsin, lätt hav i form av sjögräs, lätt rök, vanilj, lätt stickande, bakomliggande fatdofter av färsk ek, 
Med vatten: Sötare citrusdoft, mer rökig, vanilj och hav. Mindre stickande doft.

Smak: Söt, vanilj, sälta, lite viol, torv
Med vatten: Rök, apelsin, mer vanilj, fortfarande ganska söt,

Eftersmak: Smak av hav kommer fram tillsammans med en ökad kryddighet och rökighet. rökigheten fortsätter att öka medan kryddigheten rullar fram på tungan för att sedan försvinna ut åt sidorna därefter tar en sötma över tillsammans med den fortsatta rökigheten. Ganska lång eftersmak ändå.
Med vatten: rätt så lika men med mer smak i hela munnen framförallt vad gäller kryddigheten.

Kommentar: Bra whisky (som inte lyfter några höjder men helt ok) skrev jag först men efter att ha smakat den igen måste jag ändra mej och säga att detta är en av de övre bland de jag smakat men når ej upp till Bowmore Lamrig (som kommer att recenseras även den vid ett senare tillfälle) trots att den jämförs med den på olika forum. Är inte säker på om vatten ska tillsättas denna.

Betyg: 91

Pris: Denna batch är i dagsläget relativt svår att få tag på men kan finnas kvar på vissa näthandlare. Jag köppte min på systembolaget för ett pris av 599 svenska kronor

Time to review the first batch of Bowmore Tempest. This is a cask-strength with an alcoholic strength of 55.3% and comes from astorage of first fill Bourboncasks. There is also a Batch 2 and 3 of the Tempest which will be reviewed later. For information about the distillery see review Bowmore Darkest 15 years old. 

Now to the review: 

Nose: Orange, light sea in the form of seaweed, light smoke, vanilla, slightly pungent, behind barrel scents of fresh oak, 
With water: Sweeter citrus fragrance, more smoky, vanilla and sea. Less pungent odor. 

Palate: Sweet, vanilla, salt, a little pansy, peat 
With water: Peat smoke, orange, more vanilla, still pretty sweet, 

Finish : Taste of the Sea comes forward along with an increase spiciness and smokiness. The smokiness continues to increasewhile the spicy rolls of the tongue and then disappear out to the sides, thereafter the sweetness takes over along with the continuedsmoky unit. Fairly long finish anyway.
With water: quite similar but with more flavor in the mouth, particularly in terms of spicy.
 Comment: Good Whisky (which do not lift a few hills but ok), I wrote first, but after having tasted it again, I must change myself andsay that this is one of the top among the ones I tasted, but does not reach up to Bowmore Lamrig (as also will be reviewed at a later date) even though they are compared with it in various forums. Are not sure if water should be added to this.Score: 91

Price: This batch is in the current situation rather difficult to come by but may remain on some online retailers. I bought the "Systembolaget" for a price of 599 Swedish kronor


söndag 4 december 2011

Elijah Craig Kentucky Straight Bourbon

Elijah Craig är en 12 årig kvalitets Bourbon som är tillverkad av Heaven Hill Distilleries.
Heaven Hills grundades efter förbudstiden 1934 i USA av fem bröder tillsammans med några lokala investerare i Bardstown, Kentucky. Heaven Hills gick mycket bra de första åren och 25 år efter starten fyllde de sitt miljonte fat. 1957 introducerade de märket Evan Williams Bourbon som snabbt blev mångas favorit. 1986 lanserades Elijah Craig 12 år som blev en succé bland de mer kräsna whiskeydrickarna i USA.

1996 i november drabbades Heaven Hills av en stor brand. Sju lagerhus (samtliga sju våningar höga) och 90.000 fat brann upp under stor dramatik. Eldslågor som nådde 35 våningar gjorde att de 150  brandmännen snabbt övergav fruktlösa försök att släcka branden och istället inriktade sig på att begränsa omfattningen.
 Produktionen påverkades dock marginellt då nya lagerhus hyrdes under tiden uppbyggnaden pågick.

Lyckade uppköp och bra marknadsföring har gjort att Heaven Hills nu är USA:s sjunde största distributör av sprit och har det näst största lagret av bourbon. 

Råvaror som majs, korn och råg kommer från lokala lantbrukare. Det mals sedan i Hammer Mill. En större andel korn används på destilleriet vilket ger en något sötare karaktär på whiskeyn. De tre spannmålen blandas sedan i mäskkaret, som är av rostfritt stål, i en specifik ordning vid en viss temperatur. För stora fluktueringar i temperatur kan ge whiskeyn en helt annan karaktär vilket Heaven Hills undviker genom att nogrannt övervaka tillsättningen i mäskkaret. En viss del som hamnar i mäskaret kommer från en tidigare, vanligtsvis dagen före, körning med mäskaret och kallas sour mash. De flesta använder den tekniken endast i jäskaren men Heaven Hills menar att det ger en fylligare smak med sour mash i mäskkaret  samt att kontinuiteten på whiskeyn blir bättre.

Mäskningen pågår under två timmar innan det pumpas över till jäskaren i rostfritt stål där det får jäsa mellan fyra och sex dagar.  Jästen som de tillsätter har använts av familjen i åtta generationer och sägs vara en viktig del i smaken på whiskeyn. Kopparpannorna som används för att destillera "distiller's beer" är stora och de största mäter hela 21 meter och är i kolonmodell.

Spriten destilleras som i Skottland två gånger. Första pannan kallas beer-still och den andra doubler (ibland kallad thumper). Hos Heaven Hills är beer-still avsevärt större än doubler. Slutprodukten som är känt som råsprit kallas "white dog".

Nya "brända" ekfat används och white dog måste vila minst två år i faten innan det får kallas bourbon. Lagerhusen, som är lokaliserade i Bardstown, är till skillnad mot många andra destillerier i USA inte reglerade med temperaturaggregat för att utjämna vädrets inverkan. Naturens inverkan på whiskeyn ses som en naturlig del av åldrandet hos Heaven Hills.
(whiskyguiden.se)

Nu till recensionen:

Doft: Kraftigt söt vaniljdoft samt en kraftig mandeldoft i denna. Knäck, gräddkola, lätt mint.
Med vatten: En renare vaniljdoft med lite mindre mandel,annars finns de övriga dofterna där, förutom mint, fast de är betydligt mer nedtonade.

Smak: Krafig spritsmak samt en explosion av andra smaker, Torr ek, vanilj, mandel, krämkola.
Med vatten: Mer krydda samt torrare men i övrigt samma,

Eftersmak: Ek, vanilj, lite kryddig samt en aning lakrits mot slutet.
Med vatten: Samma som ovan fast lite mer balanserad och lite mer krydda och lite rök.
 
Kommentar: En fin och balanserad Bourbon med mycket smak och ger en angenäm smak. rekommenderas.Jag brukar dricka denna utan vatten men den går lika bra att dricka med vatten för en lite snällare upplevelse.

Betyg: 89

Pris: 399 kr på systembolaget via Privatimport


Elijah Craig is a 12 year old quality Bourbon that is made ​​by Heaven Hill Distilleries.

Heaven Hills was established after the period of prohibition in 1934 in the U.S. by five brothers, along with some local investors in Bardstown, Kentucky. Heaven Hills did very good the first years and 25 years after the start they filled their millionth barrel. 1957 introduced the brand Evan Williams Bourbon, which quickly became a favorite of many. 1986 launched Elijah Craig 12 years was a success among the more discerning whiskey drinkers in the United States.


 1996 in November Heaven Hills was hit by a large fire. Seven warehouses (all seven stories tall) and 90,000 barrels burned up during great drama. Flames that reached 35 floors meant that the 150 firefighters quickly abandoned the futile attempt to extinguish the fire and instead focused on limiting the scale. Production were affected only marginally when new warehouse was rented during the time reconstruction was going on.

Successful acquisitions and good marketing have done that Heaven Hill is now America's seventh largest distributor of spirits and has the second largest stock of bourbon.

Commodities such as corn, barley and rye comes from local farmers. It is grounded then in Hammer Mill. A larger proportion of grains used in the distillery giving a slightly sweeter character of whiskey. The three grain is then mixed in a mash tub, which is made ​​of stainless steel, in a specific order at a given temperature. For large fluctuations in temperature can make whiskey an entirely different nature which Heaven Hills avoided by carefully monitoring the appointment in mash tub. A certain part that ends up in mash tub is from an earlier, a commonly day before, driving with a mash tub and called sour mash. Most use the technology only in washbacks but Heaven Hills believes that it provides a fuller taste of sour mash in mash tub, and the continuity of the whiskey gets better.
 
Mashing going on for two hours before being pumped into washbacks of stainless steel where it may ferment between four and six days. The yeast that they add has been used by the family for eight generations and is said to be an important part in the taste of whiskey. Copper stills used to distill "distiller's beer" is large and the largest is the 21 meters and is of the colon model.

The liquor is distilled in Scotland twice. First the forehead called beer-still and the second doubler (sometimes called thumper). At Heaven Hill's beer-still considerably larger than double. The final product is known as ethyl alcohol is called "White Dog".

New "burned" oak barrels are used and white dog must rest at least two years in casks before it can be called bourbon. Warehouses, which are located in Bardstown, is unlike many other distilleries in the U.S. are not regulated by temperature units to equalize atmospheric disturbances. Nature's impact on the whiskey is seen as a natural part of aging in Heaven Hill.
 (whiskyguiden.se)

 Now to the review:

Nose: Strong sweet vanilla scent and a strong almond scent in this. Toffee, light mint. 

With water: A cleaner vanilla scent with a little less almond, otherwise there is the other scents as above, except mint, though they are much more toned down.

Palate: Powerful spirit taste, and an explosion of other flavors, dry oak, vanilla, almond, cream caramel. 

With water: more spice and drier, but otherwise the same,

Finish: Oak, vanilla, a little spicy and a little licorice at the end. 

With water: same as above but a little more balanced and a little more spice and a little smoke.
 

Comment: A fine and balanced Bourbon with much taste and gives a pleasant taste. I warmly recommend this. I usually drink it without water, but it is just as easy to drink with water for a little nicer experience.

Score: 89

måndag 28 november 2011

En liten informativ video om kylfiltrering/ A small informative video about chill-filtering

Kylfiltrering är ett gissel för oss maltwhiskyälskare. Min whiskyvän Conny Magnusson uppmärksammade mej på denna video och jag tänkte att denna skulle passa bra här i väntan på nästa recension.

Chill-filtering are the scourge of us malt whisky lovers. My Whisky friend Mr. Conny Magnusson noted me on this video and I thought this would fit well here in anticipation of the next review.

fredag 18 november 2011

En liten paus på testandet.

Nu kommer det bli en liten paus på testandet av whisky eftersom jag kommer att åka till Göteborgs Porterfestival i helgen och kommer ha en hel massa porterrecensioner att ta tag i. Om ni är intresserade kan ni läsa dessa recensioner på facebooksidan "Vi som älskar porter" där jag kommer att recensera dessa under de närmsta veckorna. Dessa kommer dock bara att finnas tillgängliga på svenska. Jag ska försöka vara tillbaka så snart som möjligt och då blir det en Bourbon som kommer att testas.
/Ricard

Now there will be a small break in the testing of Whisky because I will be going to Gothenburg Porter Festival this weekend and will have a whole bunch of porter reviews to tackle . If you are interested you can read these reviews on the Facebook page "Vi som älskar porter" where I will review these in the next few weeks. These will only be available in Swedish. I'll try to be back as soon as possible and then there will be a Bourbon that will be tested.

/ Ricard

Yamazaki 12 year old

Recensionen kommer här då:

Doft: Mandel, körsbärsblom, vanilj, lätt ek, lite honung, plommon och lätt russin,
Med vatten: mer bittermandel, russin, vanilj, mindre av det mesta i övrigt,

Smak: Mandel, sherry, vanilj, päron, lätt krydda,
Med vatten: Ek, lätt Russin, mer krydda, mindre av övrigt, sågspån smak precis när man sväljer ner,

Eftersmak: kraftig krydda, ek spån, söta körsbär i konjak, ganska lång eftersmak som är något oljig mot slutet
Med vatten: strävare och mindre krydda men kryddigheten håller i sig längre, mindre av övrigt och kortare eftersmak

Kommentar: Strunta i vattnet på denna. Riktigt bra utan vatten. Medioker med vatten. Bästa japanen jag smakat, jag har dock inte smakat så många.

Betyg: 90 utan vatten 85 med vatten

Pris: 549 på Systembolaget


The review comes here then:

Nose: Almond, cherry blossom, vanilla, light oak, a little honey, plum and light raisin,
With water: more bitter almonds, raisins, vanilla, less of most things in general,

Palate: almond, sherry, vanilla, pear, light spice,
With water: Oak, light raisins, more spice, less of the other, sawdust tastes just when you swallow down;

Finish: strong spice, oak chips, sweet cherries in brandy, very long finish that is slightly oily towards the end
With water: more harsh and less spice but spicy unit last longer, less of the rest and shorter finish

Comment: Forget water in this. Really good without water. Mediocre with water. Best Japanese whisky I have tasted, But I have not tasted that many.

Score: 90 without water 85 with water

The Glenlivet NÁDURRA 16 years old Batch No.0109G

För information om destilleriet se Glenlivet 12 years old.


Här kommer en kort recension:

Doft: frisk doft av Ljunghonung, violblom, malt,


Smak: söt, frisk, lätt citrus, honung, lätt kryddig, nötaktig,


Eftersmak: En fatkaraktär förstärks allt eftersom, kryddig eftersmak. eftersmaken är dock är ganska kort


Kommentar: Låt gärna stå en liten stund efter du slagit i vatten för att whiskyn ska hinna öppna sig. Var ganska försiktig med vattnet då den lätt drunknar. Behöver bara någon/några droppar vatten.


Betyg: 88

Pris: 469 kr på SystembolagetFor information about the distillery see Glenlivet 12 years old.

Here is a brief review:


Nose: fresh scent of heather, violet flower, malt,

Palate: sweet, crisp, light citrus, honey, spicy, nutty,

Finish: A character of barrel that amplified gradually , spicy finish. the finish is quite short

 Comment: If you leave stand a little while after you poured in water the the whisky will have time to open. Be very careful with the water as it easily drown. Just need someone / a few drops of water.

Score: 88 Cragganmore 12 years old

 Cragganmore grundades 1869 vid byn Ballindalloch där floden Avon och Spey möts. Destilleriet byggdes av sten från höjden Craggan Mor. Cragganmores närhet till järnvägen gjorde att de var blev de första att frakta sin whisky med hjälp av den.

Destilleriet höll som så många andra stängt i mitten på 40-talet. 1964 utökade man kapaciteten på anläggningen och utökade antalet kopparpannor från två till fyra stycken. Året efter övertogs Cragganmore av Distillery Company Ltd, som nu heter Diageo. Sedan 1989 ingår Cragganmore i den klassiska serien Six Classic Malts.
 
Cragganmore tar sitt vatten från två källor, Garlane och Coris även kallade "The Corries". De får sitt lättrökta korn från någon av Diageos centrala mältningsanläggningar. Mäskningen sköter man med ett nytt modernt rostfritt mäskkar, tillverkat 1997. Destilleriet har sex jäskkar som samtliga är tillverkade i europeiskt lärkträ. De har fyra kopparpannor, även de relativt nya, tillverkade i mitten av 60-talet. Mäskpannorna är av lanternmodell och spritpannorna av boiling ball modell. En ovanlig detalj är att pannhuvudena är platta upptill, om det är för att passa mot taket eller förbättra destilleringen är osagt. Whiskyn lagras nästan uteslutande i begagnade bourbonfat. Destilleriet har tre lagerhus på området. Efter lagringen sker buteljeringen i Leven, Fife.
(http://www.whiskyguiden.se)

Nu till recension:

Doft: Honung, lakrits, fruktig
Med vatten: samma som ovan män lättare och mindre distinkt

Smak: Spritig, söt, lätt fruktig, med inslag av lakritstoner, citrus
Med vatten: mer fruktig,

Eftersmak: Kort och lite kryddig med en väldigt lätt rökighet,
Med vatten: Mer kryddig och mer citrus, lite mer distinkt rökighet och betydligt längre eftersmak

Kommentar: En sådär whisky som inte kommer till några höjder. Ganska intetsägande för att vara malt men drickbar.

Betyg: 83

Pris: 369 kr på Systembolaget

Cragganmore was founded in 1869 in the village of Ballindalloch where the River Avon and Spey meet. The distillery was built of stone from the hill Craggan Mor. Cragganmore proximity to the railroad meant that they were became the first to transport their whisky through it.

The distillery was, like so many others, closed in the mid 40's. 1964 they expanded the capacity of the plant and extended the number of copper pans from two to four. The following year it was taken over by Distillery Company Ltd., which is now calledDiageo. Since 1989 Cragganmore is included in the classic series Six Classic Malts.

Cragganmore takes its water from two sources, Garlane and Coris also called "The Corries". They get their light smoked barleyfrom one of Diageo's central malting plants. Mashing, is operated with a new modern stainless mash tun, made 1997. The distillery has six vats which are all manufactured in European larch tree. They have four copper stills, even those relatively new, constructed in the mid 60's. Wash stills are lantern model and liquor stills of boiling ball model. An unusual detail is that the boiler heads are flat on top, if it is to fit against the ceiling or improve distillation is unsaid. The whisky is stored almost exclusively in used bourbon casks.The distillery has three warehouses in the area. After storage bottling takes place in Leven, Fife. 
(http://www.whiskyguiden.se)

Now to the review:

Nose: honey, licorice, fruity

With water: same as above but lighter and less distinct


Palate: spirituous, sweet, slightly fruity, with hints of licorice tones, citrus

With water: more fruity,


Finish: Short and slightly spicy with a very light smokiness,

With water: more spicy and more citrus, a little more distinctive smokiness and much longer finish


Comment: An average Whisky that does not come to any heights. Pretty bland to be malt but drinkable,


Score: 83