Anpassad sökning

fredag 13 januari 2012

Highland Park 1998Dags att testa en Highland Park. Det blir en Highland Park 1998. Det är en utgåva som bara finns att köpa i taxfree butiker i en liters buteljer.

Highland Park är inte en Highland whisky även om namnet antyder det. Orsaken till namnet är att det vid staden Kirkwall, där Highland Park tillverkas, finns en höjd med en fin utsikt över de norra öarna. Höjden gick i folkmun under namnet Highland Park. Det var här som Magnus Eunson startade att producera whisky redan 1798. Läget var optimalt om man ville destillera illegalt och hålla god uppsikt efter excisemen (skattmas). Platsen hade även tillgång till bra vatten och mycket torv. Historier gör gällande att Magnus var en vaktmästare på kyrkan och gömde whiskyn under predikstolen. Men efter närmare granskning är det mer troligt att han var frontmannen för 'the Orkney Mafia'. När Highland Park började tillverkas legalt 1826 var Highland Park redan ett inarbetat namn på whiskyn. I samband med detta tog Robert Borwick över. 1895 sålde han destilleriet vidare till James Grant som lät installera två pannor till, 1898. 1935 köpte Highland Distilleries Co. Ltd destilleriet och det ägs i dag av Edrington Group, och har under de senaste åren vunnit ett flertal prestigefulla utmärkelser för sin whisky.


Deras vattenkälla är Cattie Maggie's Spring som ligger strax nedanför destilleriet. De köper 80% av sitt korn från Tamdhu och mältar själva de resterande 20%. Whiskyn har en ppm på cirka 20. Mäskkaret är av rostfritt stål. De 12 jäskaren är av oregon trä och rymmer 29.200 liter vardera. De som var stationerade på Orkney under andra världskriget använde dessa för att bada i!
Highland Park har två mäskpannor och två spritpannor som alla rymmer cirka 15.000 liter. De lagrar sin whisky på på bourbon och sherryfat. Det finns 25 lagerhus på området. Både gamla och nya. Deras årsproduktion ligger på cirka 1-2 miljoner liter. Highland Park ingår ett flertal olika blendedsorter. När whiskyn är färdig för buteljering skickas den till Drumchapel utanför Glasgow för buteljering.

Recension:
Doft: Sherry, ek, vanilj, lätt sulfid doft, lite fikon och rök, frukt och druvor,
Med vatten: Mycket sherrydoft, mycket fatdoft, en frisk fruktig doften lätt rökighet i bakgrunden,

Doft: Kryddig, körsbär, ganska söt sherrysmak, mycket vanilj,
Med vatten: Mindre krydda, en fylligare sötma av lätt nektarkaraktär, lite karamellsmaker, mycket mildare och rundare, lakrits

Finish: Rökig smak med en behaglig sötma, rom russin, lätt sälta, lätt ingefära.
Med vatten:Mer söt rök, lite kittlande krydda på tungan, mycket salmiak,

Kommentar: En bra whisky som är riktigt prisvärd. Blir mycket bättre med en till två teskedar vatten.

Betyg: 88

Time to test a Highland Park. It will be a Highland Park 1998 It is an edition that is only available for purchase in duty free stores in one liter bottles.

Highland Park is not a Highland Whisky, although the name suggests it. The reason for the name is that, at the town of Kirkwall, where Highland Park is made, is a hill with a nice view of the northern islands. The height was popularly known as Highland Park. It was here that Magnus Eunson started to produce Whisky already 1798 Situation was optimal if you wanted to distill illegal and keep a close eye after the exorsist (TAX-COLLECTOR). The place also had access to good water and much peat. Stories claim that Magnus was a caretaker at the church and hid the whisky in pulpit. But after closer examination, it is more likely that he was the front man for 'the Orkney Mafia'. When Highland Park was first produced legally in 1826 was Highland Park is already an established name for the whisky. In this context, Robert Borwick took over. 1895 he sold the distillery to the James Grant, who had installed two boilers to, 1898. 1935 purchased the Highland Distilleries Co.. Ltd. distillery and it is now owned by the Edrington Group, and has in recent years won several prestigious awards for his Whisky.

 Their water source is Catti Maggie's Spring is located just below the distillery. They buy 80% of its grain from Tamdhu and malted themselves the remaining 20%. The whisky has a ppm around 20. Mash tub is made ​​of stainless steel. The 12 vats are of oregon timber and can hold 29,200 liters each. Those who were stationed on Orkney during World War II used these to bathe in!

Highland Park has two wash stills and two spirit stills, all holds about 15,000 liters. They store their whisky bourbon and sherry casks. There are 25 warehouses in the area. Both old and new. Their annual production is around 1-2 million gallons. Highland Park includes a variety of blended varieties. When the whisky is ready for bottling is sent to the Drum Chapel outside Glasgow for bottling.

 Review:

Nose: Sherry, oak, vanilla, light sulfide odor, some figs and smoke, fruit and grapes
With water: Much sherry aroma, much barrel fragrance, a fresh fruity scent light smokiness in the background,

Nose: Spicy, cherry, pretty sweet sherry taste, much vanilla,
With water: Less spice, a fuller sweetness of light nectar character, a little sweet taste, much milder and rounder, licorice

Finish: Smoky flavor with a pleasant sweetness, rum raisin, slightly salty, slightly ginger.
With water: more sweet smoke, a little tickling spice on the tongue, very licorice,

Comment: A good whisky that is really affordable. Becomes much better with one to two teaspoons of water.

Score: 88

måndag 9 januari 2012

Bowmore Laimrig 15 YO Batch 1 VS Batch 2

Warehouse No1 closeness to the sea
Tänkte det var dags för en liten specialrecension denna kväll. Nämligen en jämförande recension av Bowmore Laimrig batch 1 och batch 2. De är båda 15 år gamla och har inte utsatts för någon kylfiltrering. De är av Natural Cask Strenth och har en alkoholhalt på 50,3% (batch 1) respektive 54,4% (batch 2). Batch 1 var bara tillgänglig i Sverige och var limiterad till 4500 flaskor medan batch 2 finns tillgänglig även för andra länder och har en upplaga på 15000 buteljer. Båda buteljeringarna är lagrade i warehouse No 1 som ligger alldeles vid strandkanten av Loch Indaal (den havsvik som Bowmore och Bruichladdich ligger vid) vilket anses ge den whisky som lagrats där en speciell karaktär. Laimrig är slutlagrad på sherryfat. Referens till mina buteljer är: Laimrig bottle: 1194/4500 för batch 1 och 05312/15000 Batch 2.


Nu dags för recensionen av Batch No 1:

Doft: ganska kraftig sherry, lätt rök och jordnoter, lätt citrus i bakgrunden,
Med vatten: en tydlig nötighet träder fram som är väldigt angenäm och toner av mandelmassa och fruktig sherry, fantastisk öppning efter vattnet

Smak: Sherry, kryddig, citrus (pomerans), gummi,
Med vatten: Betydligt mer komplex, kryddigheten dämpas och de olika smakerna framträder bättre, fat och mandel framträder tidigt tillsammans med ovanstående, rund fin och mångfasetterad, 

Finish: En rökighet som sprider sig efterhand och en oljighet som ligger kvar länge, de mer djupa tonerna av en kraftfull sherry ligger kvar längst tillsammans med bittermandel och omogen apelsinskal,
Med vatten: betydligt längre eftersmak och kryddigheten liksom bygger på med en fat karaktär som påminner om belgisk ale som är efterjäst i flaskan.

Kommentar: en mycket bra whisky som inte lämnar så mycket övrigt att önska. inte lika komplex som vissa andra i prisklassen men ändå. Efter vatten blir den en helt annan whisky och klättrar rejält på stegen. En utomordentlig sherrylagrad whisky.

Betyg: 93/100

Pris: 549 kr på Systembolaget. Tyvärr finns denna inte kvar längre men den går att få tag i via nätaktioner

Då recenserar vi Batch 2:

Doft: Kraftig sherry, Nötter, lätt tjära och dofter av hav, en rökig doft vilar hela tiden i bakgrunden, torkad frukt och ek
Med vatten: En friskare doft av hav och sherry, mandelblom, frisk torv, fikon, röken blir inte lika tung som utan vatten, en lättare doft av ek,

Smak: Söt med inslag av russin, torkad frukt, ek, torvrök, sälta, sherry, marsipan, mycket smakrik och fyllig
Med vatten: mer kryddig, fyllig marsipan, kraftig russinsmak, mycket mer sälta,

Finish: Krydda, sultan russin, riktigt rökig men balanserad, en dov smak av vällagrad halvtorr sherry följer med i flera minuter tillsammans med röken.
Med vatten: Mer sträv och torr, lite lättare i övrigt, röken kommer direkt och exploderar efter någon sekund tillsammans med en bakomliggande smak av tjära, Citrus träder fram efter ca 30 sekunder. I övrigt inte lika kraftfull som utan vatten men röksmaken tillsammans med strävheten dröjer sig kvar längre i upp till 5-10 minuter.

Kommentar: Väldigt fin whisky. Denna ska ni skaffa om ni har möjlighet. Detta är en av de whiskys som står står ut över andra. Har fördelar både med vatten och utan vatten men själv tycker jag att den bör avnjutas utan vatten i små munnar framförallt på grund av att den tappar i finishen med vatten i mitt tycke.

Betyg: 92/100

Pris: 649 kr på systembolaget. Har tagit slut på de flesta online butiker men finns på auktioner runt om i världen.

Jämförelse: När man jämför dessa två batches slås man över hur olika de är. Den första är betydligt mer fulländad än den senare då den har en rundare och mer mogen smak vilket leder tankarna till att det finns äldre whisky i den än i batch 2. Vad som också kan vara ett tecken på detta är att "tårarna" som bildas på glasets insida är tjockare och mer trögflytande i Batch 1.

Röken är också mer framträdande men inte lika vass i nummer ett jämfört med nummer två. Batch två har däremot mer smak av torkad frukt och en kraftigare smak rakt igenom än nummer ett vilket är trevligt när man är på det humöret. Ska man välja en av dem som är bättre än den andra är Batch1 bättre än Batch 2 på grund av sin mer fulländade balans.


Thought it was time for a little special review this evening. Namely, a comparative review of Bowmore Laimrig batch 1 and batch 2 They are both 15 years old and has not undergone any chill filtration. They are of Natural Cask strenth and has an alcohol content of 50.3% (batch 1) and 54.4% (batch 2). Batch 1 was only available in Sweden and was limited to 4500 bottles, while batch 2 is available for other countries and has a circulation of 15,000 bottles. Both bottlings are stored in Warehouse No. 1 which is located right on the shore of Loch Indaal (the bay of Bowmore and Bruichladdich is located at see picture) which is considered to give the Whisky stored which a special character. Laimrig is finished in sherry casks. Reference for my bottles are: Laimrig bottle: 1194/4500 batch 1 and batch 05312/15000 Batch 2.
 Now time for review of Batch No. 1:

Nose: quite strong sherry, light smoke and earth notes, lemon in the background,
With water: a distinct nuttiness comes forward that is very pleasant and hints of marzipan, fruity sherry, great opening the the water was added

Palate: Sherry, spicy, citrus (bitter orange), rubber,

With water: much more complex, spicyness dampened and the different flavors emerge better, cask and almonds appear early along with abovementioned, round nice and multifaceted,

Finish: A smokiness that spreads gradually and the an oily taste that remains long time, the more deep tones of a powerful sherry remains longest along with bitter and the immature orange peel; 
With water: much longer finish and the spicyness as well builds on with a cask character reminiscent of Belgian ale that is fermented in the bottle.

Comment: a very good Whisky that does not leave much to be desired. not as complex as some others in its price range but still. With water, it becomes a completely different whisky and climbs sharply on the ladder. An excellent sherry matured Whisky.

Score: 93/100

Price: 549 SEK at Systembolaget. Unfortunately this did not last long but it is possible to get through net actions.
 Reviewing Batch 2:

Nose: Heavy sherry, nuts, light tar and aromas of sea, a smoky scent rests always in the background, dried fruit and oak
With water: a fresh scent of sea and sherry, almond blossom, fresh peat, figs, smoke is not as heavy as without water, a light scent of oak;

Palate: Sweet with notes of raisins, dried fruit, oak, peat smoke, salt, sherry, marzipan, very flavorful and rich
With water: more spicyness, rich marzipan, raisins strong flavor, much more saltiness,

Finish: Spice, sultanas, really smokey but balanced, a muted taste of ripe medium dry sherry follow for several minutes with the smoke.
With water: more rough and dry, a little easier in general, the smoke will directly and explode after a few seconds with an underlying taste of tar, Citrus emerges after about 30 seconds. Otherwise, not as powerful as without water but smoky taste with roughness linger longer in up to 5-10 minutes.

Comment: Very nice Whisky. This you should get if you can. This is one of the whisky that is stands out over others. Has advantages both with water and without water, but I think it should be enjoyed without water in small mouths mainly due to the loss in the finish with water in my opinion.

Score: 92/100

Price: 649 SEK at Systembolaget. Has run out in most online stores but can be found at auctions around the world.
 
Comparison: When comparing these two batches, one is struck by how different they are. The first is much more complete than the second because it has a rounder and more mature taste, which brings to mind that there might be older Whisky in it than in batch Batch 2 What also may be a sign of this is that the "tears" that forms on the inside of the glass is thicker and more viscous in the first Batch

The smoke is also more prominent, but not as sharp in number one compared with number two. Batch twoon the other hand have more flavors of dried fruit and a stronger flavor straight through than number one which is nice when you're in that mood. Should I choose one that is better than the other is Batch1 better than Batch 2 because of its more perfect balance.

Glenfiddich 12 YO

Nu är det dags att testa en riktig standardmalt nämligen Glenfiddich 12 YO. För information om destilleriet se: Glenfiddich Caoran Reserve.


Recension:


Doft: Citrus, honung, ek, en subtil doft av gräs eller örter, gröna frukter,
Med vatten: Mycket ljungblom, mindre citrus, krossade färska örter, sötare fruktdoft som av fallfrukt.


Smak: Söta päron, gräddkola, honung, maltig citrus (söt citron), örter,
Med vatten: Ren honung till att börja med sedan mycket päron och en lätt krydda på tungspetsen. 


Finish: Söt apelsinkola, lätt krydda kommer fram efter någon sekund, en väldigt lätt rökig känsla mot slutet samt mandel och malt.
Med vatten: mer krydda, lite torrare i karaktären och här kommer citrusen tillbaka. även päron blandas in i smakerna men är ganska svår att urskilja. Det gäller även mandelsmaken. Däremot förstärks den rökiga smaken och håller mycket längre.


Kommentar: En bra whisky som håller en bra kvalitet men inte bjuder på så stora överraskningar men som håller i de flesta sociala sammanhang eftersom det finns delar i den som kan tilltala de flesta. Passar bra till kaffet efter maten istället för en likör. 


Betyg: 85


Pris: 379 kr för en helbutelj och 199 kr för en halvbutelj på systembolaget.Now it's time to test a real standard malt namely Glenfiddich 12 YO. For information about the distillery see: Glenfiddich Caoran Reserve.

Review:

Nose: Citrus, honey, oak, and a subtle scent of grass and herbs, green fruits, 

With water: heather flower, less citrus, crushed fresh herbs, sweet fruit scent like that of windfalls.

Palate: Sweet pear, toffee, honey, malty citrus (sweet lemon), herbs, 

With water: pure honey to start then a lot pear and a light spice on the tip of the tongue.

Finish: Sweet orange caramel, light spice comes forward after a few seconds, a very light smoky feeling towards the end as well as the almond and malt. 

With water: more spice, a little drier in character, and here's citrus back. also pears are mixed into the flavors but is rather difficult to identify. This also applies to the almond flavor. However are strengthened the smoky taste and last much longer.

Comment: A good whisky that holds a good quality but do not offer so many surprises, but that fits in most social situations because there are parts in that which might appeal to most people. Goes well with coffee after dinner instead of a liqueur.

Score: 85

lördag 7 januari 2012

Glen Garioch Founders Reserve

Glen Garioch Distillery som idag är Skottlands östligaste destilleri grundades av Thomas Simpson 1797. Dokumentation finns i lokal dagspress om ett destilleri på samma plats redan 1785 men 1797 har blivit det officiella året för grundandet. Destilleriet ligger mellan Banff och Aberdeen i staden Old Meldrum. Byggnaderna är i grå granit och liknar mer en gammal skola än ett modernt destilleri. Namnet Garioch kommer från den vackra dalen med samma namn där de hävdar att det bästa kornet i Skottland växer. Destilleriet ägdes och drevs av några olika ägare under 1800-talet som inte genomförde några större ändringar. 1908 köptes destilleriet av det nybildade företaget Glen Garioch Distillery Company som under en tid producerade maltwhisky till blendedwhiskyn VAT69. 1968 upphörde destilleringen då ägarna ansåg att det var brist på vatten. Endast två år vilade destilleriet innan Stanley P. Morrison köpte det. Omedelbara åtgärder av Morrison var att borra fram en ny vattentäkt samt utökning av pannor från två till tre. Glen Garioch stängdes under åren 1995 till 1997 men är nu renoverat och i full drift.
Glen Garioch tar sitt vatten från källorna på Percock Hill. Fram till början på 80-talet mältade de sitt eget korn och whiskyn hade då också en något kraftigare karaktär. Nu tar man sitt korn (optic) näst intill orökt från Inverness. De har ett mäskkar som tar fyra ton och sju jäskar som tar 21.000 liter vardera. Samtliga i rostfritt stål. Destilleriet har tre kopparpannor, en mäskpanna och två spritpannor. Pannorna är traditionellt lökformade och uppvärmda med interna ångrör med långa smala halsar. Spriten lagras framför allt i begagnade bourbonfat. Faten lagras i ägarnas stora anläggning i Glasgow. Destilleriet producerar närmare två miljoner liter årligen varav större delen går vidare till olika blandfirmor.


Recension:

Doft: Spritig, lätt rök, ljunghonung, sherry (ganska subtilt), ek, lätt vanilj i bakgrunden,gröna äpplen, lätt citrus, kola,
Med vatten: kraftig doft av gröna äpplen, ljung och vanilin, blommig, frisk och behaglig. Spritigheten försvann.

Smak: Mycket alkohol som snabbt går över, söt, honung, lätt krydda, lite stäv och besk direkt men inte på ett obehagligt vis. 
Med vatten: Mandel, honung, vanilj, den kraftiga alkoholsmaken försvann

Eftersmak: Krydda, harts, oljig, blommig för att sedan gå över i subtila smaker av vanilj, citrus och vild apel.
Med vatten: Samma som utan vatten förutom små noter av sötmandel.

Kommentar: Helt ok. Var lite negativ till en början men den växer. Viktigt att den får andas lite och lugna ner sig minst i en kvart om flaskan är nyöppnad. Bra både med och utan vatten men vatten lyfter fram en annan karaktär. Blanda ca 2 teskedar till 3 cl. 

Betyg: 87

Pris: 439 kr i Systembolagets beställningssortement


Glen Garioch Distillery which is now Scotland's most easterly distillerywas founded by Thomas Simpson 1797. Documentation is available in local newspapers on a distillery at the same place already in 1785but 1797 has become the official year of the foundation. The distilleryis located between Banff and Aberdeen in the town of Old Meldrum.The buildings are of gray granite and is more like an old school than a modern distillery. Garioch name comes from the beautiful valley of the same name in which they claim that the best barley in Scotland is growing. The distillery was owned and operated by several differentowners during the 1800s that did not implement any major changes.1908 the distillery was bought by the newly formed Glen GariochDistillery Company, which for a time produced malt for the blend whisky VAT69. 1968 stopped the distillation when the owners felt it was a lack of water. Only two years the distillery was resting beforeStanley P. Morrison bought it. Immediate action by Morrison was to drill a new water source and the expansion of the boilers from two to three.  Glen Garioch closed during the years 1995 to 1997 but is nowrestored and fully operational.

Glen Garioch takes its water from springs on Percock Hill. Until the early 1980 they malted their own barley and the whisky had also a more powerful character. Now they take their grain (optics) almostunpeated from Inverness. They have a mash tun, which takes fourtons and seven washbacks that takes 21,000 liters each. All in stainless steel. The distillery has three copper stills, one mash stilland two spirit stills. The stills are a traditional onion-shaped and heated with internal steam pipe and have long slim necks. The spiritsis stored mainly in used bourbon. Casks are stored in the owners'large facility in Glasgow. The distillery produces nearly two millionliters annually most of which go on to different blending firms.

Review :

Nose: Spirituous, light smoke, heather honey, sherry (quite subtle), oak, light vanilla in the background, green apple, lemon, caramel,
With water: strong nose of green apples, heather and vanilin, floral,fresh and pleasant. The spirit scent disappeared.

Palate: Much alcohol that disappears quickly, sweet, honey, lightspice, a little rough and bitter directly but not in an unpleasant way.
With water: Almonds, honey, vanilla, the strong alcohol tastedisappeared

Finish: Spice, resin, oily, floral and then go over the subtle flavors of vanilla, citrus and wild apple tree.
With water: same as without water, except for few notes of almonds.

Comment: Ok. Was a bit negative at first but it grows. Important that it must breathe a little and calm down a minimum of fifteen minutes ifthe bottle is newly opened. Good both with and without water, butwater brings out a different character. Mix about 2 teaspoons to 3 cl.

Score: 87

fredag 6 januari 2012

Bruichladdich Peat

Bruichladdich Distillery grundades 1881 som ett resultat av den ökade efterfrågan på whisky från blended industrin. Bruichladdich betyder strandsluttningen. Bruichladdich ligger strax norr om Port Charlotte på halvön Rhinns. Tvärsöver den djupa viken Loch Indaal ligger destilleriet och samhället Bowmore.
 I december 2000 gick tre kollegor på Murray McDavid in med £7,5 miljoner och köpte destilleriet samt dess 7000 fat. Jim McEwan anställdes som manager och blev även delägare i företaget. Den 29:e maj 2001 slog Bruichladdich åter upp portarna efter en omfattande renovering. Officiella buteljeringar från Bruichladdich avlöser nu varandra och de satsar mycket på marknadsföringen av ”nya” Bruichladdich som man kort och gott kallar 'Laddie'. Bruichladdich Distillery har även börjat tillverka två rökigare whiskysorter som kommer ut på marknaden om cirka 5-10 år, Port Charlotte och Octomore. Dessa fanns för många år sedan som egna destillerier men är numera nedlagda sedan decennier tillbaka. Den whisky man nu återskapar på Bruichladdich skall förhoppningsvis visa hur dessa smakade.

De har blivit Distillery of the Year två gånger och Innovator of the year en gång sedan omstarten.

Sedan övertagandet 2001 har man lyft fram den äldre hantverkstraditionen och således försöker de göra det mesta på plats i destilleriet. Kornet som används för Bruichladdich tas från Port Ellen Maltings och är rökt till cirka 3 ppm. Kornet till de två nya sorterna Octomore och Port Charlotte tas från Inverness och röks till 80 ppm respektive 40 ppm. De har renoverat en gammal maltkvarn (från 1881!) som de använder sig av. Mäskkaret är öppet och tar sex ton. Jäskaren är sex till antalet och alla är tillverkade i oregonfuru. Destilleriet har fyra pannor av lökmodell med långa raka halsar. De väljer att inte kylfiltrera whiskyn eller använda någon form av färgsättning. För lagringen använder de ett flertal olika sherry och bourbon fat, som använts en eller två gånger (first och second-fills). Faten lagras i deras tio lagerhus på området, samt två i närliggande byn Port Charlotte. Bruichladdich har nu också en egen buteljeringshall, vilket bara finns på två andra fastlandsdestillerier. Flaskorna buteljeras automatiskt för att senare manuellt etiketteras och paketeras.
(whiskyinfo.se)

Bruichladdich Peat är mer rökig än standardvarianten av Bruichladdich och anges innehålla en fenolhalt på omkring 35 ppm.

Recension:

Doft: Sötaktig torvrök med inslag av citrus och hav, läder
Med vatten: En något jordigare doft, lite mer spritig, söt, lätt torv/humus. En mer lättare doft.

Smak: Söt, aningen kryddig, citrus, rök
Med vatten: Spritig, kryddig, jordigare i smaken liksom i doften


Eftersmak: Rökig, söt mandarin, apelsinskal och en lätt bitterhet
Med vatten: Mer eftersmak som framförallt är mer kryddig men även mer rökig och framförallt längre

Kommentar: Helt OK men inget som lyfter ordentligt, ganska lätt och behaglig men var försiktig med vattnen, Troligen ganska ung. Efter omprovning då whiskyn fått reagera lite med syret i flaskan har denna whisky växt och blivit riktigt fin. Fortfarande försiktigt med vattnet.

Betyg: 85
Efter omprovning Nytt betyg 88

Pris: 479 i Systembolagets beställningssortement


Bruichladdich Distillery was founded in 1881 as a result of the increased demand from the blended whisky industry. Bruichladdich means beach slope. Bruichladdich is located just north of Port Charlotte on the peninsula Rhinns. Across the deep bay Loch Indaal is the distillery and the Town of Bowmore.

In December 2000, three colleagues at Murray McDavid in with £ 7.5 million and purchased the distillery and its 7000 barrel. Jim McEwan was hired as the manager and was also part owner of the company. On 29th May 2001, the Bruichladdich re-opened its doors after an extensive renovation. Official bottlings from Bruichladdich succeed each other now and they invest heavily in the marketing of "new" Bruichladdich that they simply call 'Laddie'. Bruichladdich Distillery has also begun producing two smokier whiskeys come on the market for about 5-10 years, Port Charlotte and Octomore. These were many years ago as their own distilleries but is now closed for decades. The whiskey is now restore the Bruichladdich will hopefully show how they tasted.
 
 
Since the takeover in 2001 have drawn attention to the older tradition of craftsmanship and they therefore they try to make the most out in location to distillery. The barley used for Bruichladdich taken from Port Ellen Maltings and they are smoked for about 3 ppm. The barley for the two new varieties Octomore and they Port Charlotte are from Inverness and they are smoked to 80 ppm and 40 ppm. They have renovated an old malt mill (from 1881!) That they use. Mash tub is open and they takes six tons. Washbacks are six in number and they all are made of oregon pine. The distillery has four stills of the onion model with long straight necks. They choose not chill filter the whisky or use any type of coloring. For storage, they use a variety of sherry and bourbon barrels, used once or twice (first and second-fill). The drums are stored in their ten warehouses in the area, and two in the nearby village of Port Charlotte. Bruichladdich has now also has its own bottling hall, which is only available on two other mainland distilleries. The bottles are bottled automatically to later manually labeled and packaged. 
(whiskyinfo.se)

Bruichladdich Peat is more smoky than the standard version of Bruichladdich and declared to contain a phenol content of about 35 ppm.
 
Review:

Nose: Sweetish peat smoke with hints of citrus and sea, leather
With water: A slightly earthy aroma, a little more spirituous, sweet, light peat / humus. One more lighter nose.

Palate: Sweet, slightly spicy, citrus, smoke
With water: Alcohol, spicy, earthy taste as well as the smell

Finish: Smoky, sweet mandarin, orange peel and a slight bitterness
With water: more taste, above all, more spicy, but even more smoky and especially longer

Comment: Quite OK, but nothing that lifts properly, fairly light and comfortable but be careful with the water, probably quite young. After retesting when the whisky had little reaction with oxygen in the bottle, this Whisky grown and become really good. Still gently with water.

Score: 85  After retesting New Rating 88

Glengrant 10 YO

Glen Grant Distillery grundades 1840 av bröderna John och James Grant i staden Rothes. Under 40 år var destilleriet det enda i staden, men nu finns det fem stycken. Några år efter starten uppgick årsproduktionen till hela 180 000 liter vilket var mycket i mitten på 1800-talet. 1872 övertogs destilleriet av James Grant, en äventyrare och storviltsjägare som bland annat byggde en stor trädgård invid destilleriet som än idag attraherar många besökare. 1898 byggde James ett nytt destilleri på andra sidan vägen vilket döptes till Glen Grant nr 2. Lagen säger dock att det inte kan finnas flera destillerier med samma namn. Vilket gjorde att det fick namnet Caperdonich. J & J Grant Limited slog sig samman med Glenlivet 1932 och bildade The Glenlivet and Glen Grant Distillers Limited. Mellan 1970 och 1977 ingick destilleriet i företaget The Glenlivet Distillers. 1977 köptes företaget av Chivas Brothers som ägs av Pernod Ricard. Destilleriet har en stor marknad i Italien där de är den bäst säljande single malten, den femåriga utgåvan säljer mycket bra.

Vattnet tar destilleriet från vattenkällan Tobardomhnaich, vilket betyder sabbatskällan. Kornet köps lättrökt från centrala mälterier sedan de stängt sitt eget mälteri. Mäsktunnan är på 12 ton och gjord i rostfritt stål. De 10 jäskaren är gjorda i oregon trä och är nu 45 år gamla. Åtta spritpannor som är ånguppvärmda ersatte i mitten på 80-talet de koleldade pannorna. Mäskpannorna rymmer 15 000 liter och är av boiling ballmodell. Spritpannorna är något mindre på 9 600 liter och har ett intrikat refluxsystem som enligt Glen Grant förädlar destilleringen ytterliggare. Whiskyn lagras i begagnade sherry och bourbonfat på plats i traditionella lagerhus. Buteljeringen sker i Newbridge utanför Edinburgh. 5,2 miljoner liter produceras årligen.
(whiskyguiden.se)

Jag har själv inte varit någon fan av Glen Grant men köpte en flaska nu under min senaste semester så jag beslöt att göra en omtestning av denna exakt två år efter att jag recenserade den tidigare. Lägger därför upp båda recensionerna här under. Första gjord 2010-01-06 och de3n andra gjord 2012-01-06.

Doft: Malt, blommig, honung, vanilj

Omtestning:
Vanilj, honung, malt, lätt citrus
Med vatten: Mer nöt eller mandeldoft, doft av ek och pomerans, mycket lätt torvrök, vaxkaka, mindre av vanilj men den finns där i bakgrunden.

Smak: malt, blommig, lätt citrus, vanilj, gräddkola,

Omtestning:
Vanilj, citrus, gräddkola, örter i bakgrunden, ganska delikat smak och känsla i munnen.
Med vatten: Citrus, vanilj, torrare än innan, färska gröna örter kommer också fram.

Eftersmak: kryddig, lime, oljig efterton av rostat ekfat,

Omtestning:
Lite krydda framförallt på tungspetsen och sedan på sidorna. Lite Vanilj, lätt lakrits, lätt citrus, mjuk och följsam. Lite rök efter en stund.
Med vatten: mer kryddig i hela munnen, mer vanilj och salmiak,

Kommentar: rund och behaglig i sin karaktär. Ej vansinnigt lång eftersmak men tillräcklig för en vardagswhisky. Var som alltid försiktig med vattnet i en whisky med så låg %. Öppnar upp sig med lite vatten och blir rundare i smak.

Omtestning:
Balanserad och fin, längre eftersmak i denna upplaga än vad det var för några år sedan. Mindre färgad, har förbättrat sig under de senaste åren.en liten annan karaktär med vatten tillsatt. Kan rekommendera denna.

Betyg: 82

Omtestning: 86

Pris: 449 kr i systembolagets beställningssortement


Glen Grant Distillery was founded in 1840 by brothers John and James Grant in the town of Rothes. During the 40 years was the only distillery in the town, but now there are five. A few years after their initial annual production amounted to the entire 180,000 liters which was much in the mid 1800's. 1872 took over the distillery by James Grant, an adventurer and big game hunter who among other things, built a large garden next to the distillery that still attracts many visitors. 1898 James built a new distillery on the other side of the road which was named Glen Grant No. 2. The law says that there may be several distilleries with the same name. Which meant that it was named Caperdonich. J & J Grant Limited joined forces with Glenlivet in 1932 and formed The Glenlivet and Glen Grant Distillers Limited. Between 1970 and 1977 were included in the distillery company The Glenlivet Distillers. 1977 the company was bought by Chivas Brothers, owned by Pernod Ricard. The distillery has a large market in Italy, where they are the best selling single malt, the five-year edition selling very well.

The water takes the distillery from the water source Tobardomhnaich, meaning Sabbath source. The barley is purchased lightly smoked from central malt houses since they closed their own malthouse. Mash The barrel is 12 tons and made ​​of stainless steel. The 10 vats are made from oregon timber and is now 45 years old. Eight spirit stills which are steam heated replaced the in the mid 80's. the coal-fired boilers Wash stills hold 15 000 liters of the boiling ball model. Spirits boilers are slightly smaller at 9600 liters and has an intricate reflux system that, according to Glen Grant, the distillation refines further. The whisky is stored in used sherry and bourbon casks on site in traditional warehouses. Bottling is done in Newbridge outside Edinburgh. 5.2 million liters produced annually.(whiskyguiden.se)

I myself have not been a fan of Glen Grant, but bought a bottle now, during my last vacation so I decided to do a retest of the this exactly two years after I reviewed it earlier. I therefore puts up both of the reviews below. The first made ​​2010-01-06, and the other made ​​2012-01-06.

Nose: Malt, floral, honey, vanilla

retesting:
Vanilla, honey, malt, light citrus
With water: more nuts and almond scent, aroma of oak and bitter orange, very light peat smoke, honeycomb, less of vanilla but it's there in the background.

Palate: malt, floral, light citrus, vanilla, toffee,

retesting:
Vanilla, lemon, toffee, herbs in the background, quite delicate taste and feeling in the mouth.
With water: citrus, vanilla, drier than before, fresh green herbs are also present.

Finish: spicy, lime, oily aftertaste of toasted oak,

retesting:
A little spice primarily at tip of the tongue and then on the sides. A little vanilla, light licorice, lemon, soft and supple. A little smoke after a while.
With water: more spicy in the mouth, more vanilla and licorice;

Comment: round and pleasant in his character. Not insanely long finish, but enough for an everyday Whisky. As always, be careful with the water in a Whisky with such a low %. Opens up with a little water and becomes more rounded in flavor.

retesting:
Balanced and fine, long aftertaste in this edition than it was a few years ago. Less colored, has improved during recent years. A little different character with water added. Will recommend it.

Score: 82

Retesting: 86

tisdag 3 januari 2012

Glenmorangie 10 yo


Glenmorangie fick sin licens 1843. Destilleriet ligger några mil norr om Inverness. Namnet betyder "Den fridfulla dalgången". Man kan faktiskt spåra aktivitet på området ytterligare 250 år tillbaka i tiden, då i form av ett gårdsdestilleri.

 Destilleriet lades i malpåse mellan 1931 - 1936 som en följd av förbudstiden i USA och börskrashen 1929. 1970 expanderades destilleriet i syfte att dubbla dess kapacitet. Efterfrågan på Glenmorangie var stor de närmaste åren och 1990 kunde de dubbla produktionen ytterliggare till åtta pannor. 1996 bytte ägarna strategi och även namn till Glenmorangie PLC. Detta år lanserades också "wood finishes" i sherry port och madeira fat.

 Destilleriet har 16 anställda "Sixteen men of Tain" som dagligen producerar 48 tunnor. Nästan all whisky buteljeras som single malt och de är angelägen om att inte släppa iväg några fat till oberoende buteljerare. Under 2005 startades Kindred Spirits där man kan bli medlem och få olika förmåner. 

 Vattnet som är mycket hårt och mineralrikt tas från den privata källan Tarlogie Springs. Det sägs att vattnet som används föll som regne för över hundra år sedan! Den egna mältningsavdelningen stängdes 1980 och nu köper men in den lättrökta kornet (1-1.4 ppm) från centrala mälterier. Mäsktunnan och de åtta jäskaren är av rostfritt stål. De åtta spritpannorna är av boiling ballmodell och förhållandevis små, cirka 10 000 liter, de är dock högst i skottland på hela 5,14 meter! Halsarna på pannorna har mer formen av rör än halsar. Uteslutande fat från Missouri USA på 250 liter som lagrats fyra år med Kentucky Bourbon används till standard utgåvorna. Sedan 1996 har de dock experimenterat en hel del och olika "avslutningar" bland annat. Madeira och Portvins fat används. Lagring sker i 14 lagerhus på området vid ett vattenbryn. Buteljering görs i Glenmorangie PLC's stora anläggning nära Edinburgh. Produktionskapaciteten är 3,5 miljoner liter per år. Glenmorangie säljer näst bäst bland single malt i Skottland.

 Recension

 Doft: Mycket smörkola som dominerar totalt till att börja med. Sedan framträder en blommig doft med inslag av nyslaget hö. Inslag av vanilj och jordgubbe.

Smak Mjuk och len med en lätt smak av smörkola och kryddor med vaniljinslag. Rätt så kraftigt inslag av ekfat som blandar sig med de övriga smakerna.

Eftersmak: Kryddig och aningen rostad torr eftersmak. Avtar ganska fort och avslutas med en smak av torr ek.

Kommentar:  Behöver inget vatten men om du tillsätter vatten var försiktig. Denna whisky drunknar lätt.

Betyg: 84 

Pris: 399 kr för helbutelj och 209 kr för halvbutelj på systembolaget.


Glenmorangie got its license in 1843. The distillery is situated a few mil north of Inverness. The name means "The peaceful valley." You can actually track the activity in the area another 250 years back in time, then as a farm distillery.

The distillery was mothballed between 1931 - 1936 as a result of Prohibition in the U.S. stock market crash and in 1929. 1970 the distillery was expanded to double its capacity. The demand for Glenmorangie was big in the coming years and in 1990 they were able to double production further to eight boilers. 1996 changed its strategy and even the owners name to Glenmorangie PLC. This year also launched "wood finishes" in sherry port and madeira casks.
 
 
 The distillery has 16 employees' Sixteen Men of Tain "which daily produces 48 barrels. Almost all Whisky are bottled as single malts and they are anxious not to drop off a few barrels to independent bottlers. In 2005 started Kindred Spirits, where you can become a member and get different benefits.

The water is very hard and rich in minerals taken from the private source Tarlogie Springs. It is said that the water used fell as rain over a hundred years ago! It's malting plant was closed in 1980 and now buys the light smoked barley (1-1.4 ppm) from central malting houses. Mash barrel and the eight vats are made of stainless steel. The eight liquor boilers are of boiling ball model and relatively small, about 10 000 liters, they are on the other hand the highest in Scotland at the 5.14 meters! Necks of the boilers has more the form of tubes than necks. Exclusively barrels from Missouri U.S. at 250 liters stored four years with Kentucky Bourbon used to the standard editions. Since 1996, however, they experimented a lot and different "endings" among others. Madeira and Port Wine barrels are used. Is stored in 14 warehouses in the area at a water's edge. Bottling is done in Glenmorangie PLC's huge facility near Edinburgh. The production capacity is 3.5 million gallons per year. Glenmorangie sells second best among single malt in Scotland.
(whiskyguiden.se)

Review:

Nose: A lot butterscotch which dominates to begin with. Then appears a floral scent with hints of freshly mown hay. Hints of vanilla and strawberry.

Palate: Soft and smooth with a slight taste of caramel and spice with vanilla touches. Rather strongly hints of oak, which mixes with the other flavors.

Finish: Spicy and slightly roasted dry finish. Wears off pretty fast and ends with a taste of dry oak.

Comment: Need no water but if you add water, be careful. This Whisky drowns easily.

Score: 84