Anpassad sökning

söndag 4 december 2011

Elijah Craig Kentucky Straight Bourbon

Elijah Craig är en 12 årig kvalitets Bourbon som är tillverkad av Heaven Hill Distilleries.
Heaven Hills grundades efter förbudstiden 1934 i USA av fem bröder tillsammans med några lokala investerare i Bardstown, Kentucky. Heaven Hills gick mycket bra de första åren och 25 år efter starten fyllde de sitt miljonte fat. 1957 introducerade de märket Evan Williams Bourbon som snabbt blev mångas favorit. 1986 lanserades Elijah Craig 12 år som blev en succé bland de mer kräsna whiskeydrickarna i USA.

1996 i november drabbades Heaven Hills av en stor brand. Sju lagerhus (samtliga sju våningar höga) och 90.000 fat brann upp under stor dramatik. Eldslågor som nådde 35 våningar gjorde att de 150  brandmännen snabbt övergav fruktlösa försök att släcka branden och istället inriktade sig på att begränsa omfattningen.
 Produktionen påverkades dock marginellt då nya lagerhus hyrdes under tiden uppbyggnaden pågick.

Lyckade uppköp och bra marknadsföring har gjort att Heaven Hills nu är USA:s sjunde största distributör av sprit och har det näst största lagret av bourbon. 

Råvaror som majs, korn och råg kommer från lokala lantbrukare. Det mals sedan i Hammer Mill. En större andel korn används på destilleriet vilket ger en något sötare karaktär på whiskeyn. De tre spannmålen blandas sedan i mäskkaret, som är av rostfritt stål, i en specifik ordning vid en viss temperatur. För stora fluktueringar i temperatur kan ge whiskeyn en helt annan karaktär vilket Heaven Hills undviker genom att nogrannt övervaka tillsättningen i mäskkaret. En viss del som hamnar i mäskaret kommer från en tidigare, vanligtsvis dagen före, körning med mäskaret och kallas sour mash. De flesta använder den tekniken endast i jäskaren men Heaven Hills menar att det ger en fylligare smak med sour mash i mäskkaret  samt att kontinuiteten på whiskeyn blir bättre.

Mäskningen pågår under två timmar innan det pumpas över till jäskaren i rostfritt stål där det får jäsa mellan fyra och sex dagar.  Jästen som de tillsätter har använts av familjen i åtta generationer och sägs vara en viktig del i smaken på whiskeyn. Kopparpannorna som används för att destillera "distiller's beer" är stora och de största mäter hela 21 meter och är i kolonmodell.

Spriten destilleras som i Skottland två gånger. Första pannan kallas beer-still och den andra doubler (ibland kallad thumper). Hos Heaven Hills är beer-still avsevärt större än doubler. Slutprodukten som är känt som råsprit kallas "white dog".

Nya "brända" ekfat används och white dog måste vila minst två år i faten innan det får kallas bourbon. Lagerhusen, som är lokaliserade i Bardstown, är till skillnad mot många andra destillerier i USA inte reglerade med temperaturaggregat för att utjämna vädrets inverkan. Naturens inverkan på whiskeyn ses som en naturlig del av åldrandet hos Heaven Hills.
(whiskyguiden.se)

Nu till recensionen:

Doft: Kraftigt söt vaniljdoft samt en kraftig mandeldoft i denna. Knäck, gräddkola, lätt mint.
Med vatten: En renare vaniljdoft med lite mindre mandel,annars finns de övriga dofterna där, förutom mint, fast de är betydligt mer nedtonade.

Smak: Krafig spritsmak samt en explosion av andra smaker, Torr ek, vanilj, mandel, krämkola.
Med vatten: Mer krydda samt torrare men i övrigt samma,

Eftersmak: Ek, vanilj, lite kryddig samt en aning lakrits mot slutet.
Med vatten: Samma som ovan fast lite mer balanserad och lite mer krydda och lite rök.
 
Kommentar: En fin och balanserad Bourbon med mycket smak och ger en angenäm smak. rekommenderas.Jag brukar dricka denna utan vatten men den går lika bra att dricka med vatten för en lite snällare upplevelse.

Betyg: 89

Pris: 399 kr på systembolaget via Privatimport


Elijah Craig is a 12 year old quality Bourbon that is made ​​by Heaven Hill Distilleries.

Heaven Hills was established after the period of prohibition in 1934 in the U.S. by five brothers, along with some local investors in Bardstown, Kentucky. Heaven Hills did very good the first years and 25 years after the start they filled their millionth barrel. 1957 introduced the brand Evan Williams Bourbon, which quickly became a favorite of many. 1986 launched Elijah Craig 12 years was a success among the more discerning whiskey drinkers in the United States.


 1996 in November Heaven Hills was hit by a large fire. Seven warehouses (all seven stories tall) and 90,000 barrels burned up during great drama. Flames that reached 35 floors meant that the 150 firefighters quickly abandoned the futile attempt to extinguish the fire and instead focused on limiting the scale. Production were affected only marginally when new warehouse was rented during the time reconstruction was going on.

Successful acquisitions and good marketing have done that Heaven Hill is now America's seventh largest distributor of spirits and has the second largest stock of bourbon.

Commodities such as corn, barley and rye comes from local farmers. It is grounded then in Hammer Mill. A larger proportion of grains used in the distillery giving a slightly sweeter character of whiskey. The three grain is then mixed in a mash tub, which is made ​​of stainless steel, in a specific order at a given temperature. For large fluctuations in temperature can make whiskey an entirely different nature which Heaven Hills avoided by carefully monitoring the appointment in mash tub. A certain part that ends up in mash tub is from an earlier, a commonly day before, driving with a mash tub and called sour mash. Most use the technology only in washbacks but Heaven Hills believes that it provides a fuller taste of sour mash in mash tub, and the continuity of the whiskey gets better.
 
Mashing going on for two hours before being pumped into washbacks of stainless steel where it may ferment between four and six days. The yeast that they add has been used by the family for eight generations and is said to be an important part in the taste of whiskey. Copper stills used to distill "distiller's beer" is large and the largest is the 21 meters and is of the colon model.

The liquor is distilled in Scotland twice. First the forehead called beer-still and the second doubler (sometimes called thumper). At Heaven Hill's beer-still considerably larger than double. The final product is known as ethyl alcohol is called "White Dog".

New "burned" oak barrels are used and white dog must rest at least two years in casks before it can be called bourbon. Warehouses, which are located in Bardstown, is unlike many other distilleries in the U.S. are not regulated by temperature units to equalize atmospheric disturbances. Nature's impact on the whiskey is seen as a natural part of aging in Heaven Hill.
 (whiskyguiden.se)

 Now to the review:

Nose: Strong sweet vanilla scent and a strong almond scent in this. Toffee, light mint. 

With water: A cleaner vanilla scent with a little less almond, otherwise there is the other scents as above, except mint, though they are much more toned down.

Palate: Powerful spirit taste, and an explosion of other flavors, dry oak, vanilla, almond, cream caramel. 

With water: more spice and drier, but otherwise the same,

Finish: Oak, vanilla, a little spicy and a little licorice at the end. 

With water: same as above but a little more balanced and a little more spice and a little smoke.
 

Comment: A fine and balanced Bourbon with much taste and gives a pleasant taste. I warmly recommend this. I usually drink it without water, but it is just as easy to drink with water for a little nicer experience.

Score: 89

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar