Anpassad sökning

tisdag 3 januari 2012

Glenmorangie 10 yo


Glenmorangie fick sin licens 1843. Destilleriet ligger några mil norr om Inverness. Namnet betyder "Den fridfulla dalgången". Man kan faktiskt spåra aktivitet på området ytterligare 250 år tillbaka i tiden, då i form av ett gårdsdestilleri.

 Destilleriet lades i malpåse mellan 1931 - 1936 som en följd av förbudstiden i USA och börskrashen 1929. 1970 expanderades destilleriet i syfte att dubbla dess kapacitet. Efterfrågan på Glenmorangie var stor de närmaste åren och 1990 kunde de dubbla produktionen ytterliggare till åtta pannor. 1996 bytte ägarna strategi och även namn till Glenmorangie PLC. Detta år lanserades också "wood finishes" i sherry port och madeira fat.

 Destilleriet har 16 anställda "Sixteen men of Tain" som dagligen producerar 48 tunnor. Nästan all whisky buteljeras som single malt och de är angelägen om att inte släppa iväg några fat till oberoende buteljerare. Under 2005 startades Kindred Spirits där man kan bli medlem och få olika förmåner. 

 Vattnet som är mycket hårt och mineralrikt tas från den privata källan Tarlogie Springs. Det sägs att vattnet som används föll som regne för över hundra år sedan! Den egna mältningsavdelningen stängdes 1980 och nu köper men in den lättrökta kornet (1-1.4 ppm) från centrala mälterier. Mäsktunnan och de åtta jäskaren är av rostfritt stål. De åtta spritpannorna är av boiling ballmodell och förhållandevis små, cirka 10 000 liter, de är dock högst i skottland på hela 5,14 meter! Halsarna på pannorna har mer formen av rör än halsar. Uteslutande fat från Missouri USA på 250 liter som lagrats fyra år med Kentucky Bourbon används till standard utgåvorna. Sedan 1996 har de dock experimenterat en hel del och olika "avslutningar" bland annat. Madeira och Portvins fat används. Lagring sker i 14 lagerhus på området vid ett vattenbryn. Buteljering görs i Glenmorangie PLC's stora anläggning nära Edinburgh. Produktionskapaciteten är 3,5 miljoner liter per år. Glenmorangie säljer näst bäst bland single malt i Skottland.

 Recension

 Doft: Mycket smörkola som dominerar totalt till att börja med. Sedan framträder en blommig doft med inslag av nyslaget hö. Inslag av vanilj och jordgubbe.

Smak Mjuk och len med en lätt smak av smörkola och kryddor med vaniljinslag. Rätt så kraftigt inslag av ekfat som blandar sig med de övriga smakerna.

Eftersmak: Kryddig och aningen rostad torr eftersmak. Avtar ganska fort och avslutas med en smak av torr ek.

Kommentar:  Behöver inget vatten men om du tillsätter vatten var försiktig. Denna whisky drunknar lätt.

Betyg: 84 

Pris: 399 kr för helbutelj och 209 kr för halvbutelj på systembolaget.


Glenmorangie got its license in 1843. The distillery is situated a few mil north of Inverness. The name means "The peaceful valley." You can actually track the activity in the area another 250 years back in time, then as a farm distillery.

The distillery was mothballed between 1931 - 1936 as a result of Prohibition in the U.S. stock market crash and in 1929. 1970 the distillery was expanded to double its capacity. The demand for Glenmorangie was big in the coming years and in 1990 they were able to double production further to eight boilers. 1996 changed its strategy and even the owners name to Glenmorangie PLC. This year also launched "wood finishes" in sherry port and madeira casks.
 
 
 The distillery has 16 employees' Sixteen Men of Tain "which daily produces 48 barrels. Almost all Whisky are bottled as single malts and they are anxious not to drop off a few barrels to independent bottlers. In 2005 started Kindred Spirits, where you can become a member and get different benefits.

The water is very hard and rich in minerals taken from the private source Tarlogie Springs. It is said that the water used fell as rain over a hundred years ago! It's malting plant was closed in 1980 and now buys the light smoked barley (1-1.4 ppm) from central malting houses. Mash barrel and the eight vats are made of stainless steel. The eight liquor boilers are of boiling ball model and relatively small, about 10 000 liters, they are on the other hand the highest in Scotland at the 5.14 meters! Necks of the boilers has more the form of tubes than necks. Exclusively barrels from Missouri U.S. at 250 liters stored four years with Kentucky Bourbon used to the standard editions. Since 1996, however, they experimented a lot and different "endings" among others. Madeira and Port Wine barrels are used. Is stored in 14 warehouses in the area at a water's edge. Bottling is done in Glenmorangie PLC's huge facility near Edinburgh. The production capacity is 3.5 million gallons per year. Glenmorangie sells second best among single malt in Scotland.
(whiskyguiden.se)

Review:

Nose: A lot butterscotch which dominates to begin with. Then appears a floral scent with hints of freshly mown hay. Hints of vanilla and strawberry.

Palate: Soft and smooth with a slight taste of caramel and spice with vanilla touches. Rather strongly hints of oak, which mixes with the other flavors.

Finish: Spicy and slightly roasted dry finish. Wears off pretty fast and ends with a taste of dry oak.

Comment: Need no water but if you add water, be careful. This Whisky drowns easily.

Score: 84

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar