Anpassad sökning

måndag 9 januari 2012

Bowmore Laimrig 15 YO Batch 1 VS Batch 2

Warehouse No1 closeness to the sea
Tänkte det var dags för en liten specialrecension denna kväll. Nämligen en jämförande recension av Bowmore Laimrig batch 1 och batch 2. De är båda 15 år gamla och har inte utsatts för någon kylfiltrering. De är av Natural Cask Strenth och har en alkoholhalt på 50,3% (batch 1) respektive 54,4% (batch 2). Batch 1 var bara tillgänglig i Sverige och var limiterad till 4500 flaskor medan batch 2 finns tillgänglig även för andra länder och har en upplaga på 15000 buteljer. Båda buteljeringarna är lagrade i warehouse No 1 som ligger alldeles vid strandkanten av Loch Indaal (den havsvik som Bowmore och Bruichladdich ligger vid) vilket anses ge den whisky som lagrats där en speciell karaktär. Laimrig är slutlagrad på sherryfat. Referens till mina buteljer är: Laimrig bottle: 1194/4500 för batch 1 och 05312/15000 Batch 2.


Nu dags för recensionen av Batch No 1:

Doft: ganska kraftig sherry, lätt rök och jordnoter, lätt citrus i bakgrunden,
Med vatten: en tydlig nötighet träder fram som är väldigt angenäm och toner av mandelmassa och fruktig sherry, fantastisk öppning efter vattnet

Smak: Sherry, kryddig, citrus (pomerans), gummi,
Med vatten: Betydligt mer komplex, kryddigheten dämpas och de olika smakerna framträder bättre, fat och mandel framträder tidigt tillsammans med ovanstående, rund fin och mångfasetterad, 

Finish: En rökighet som sprider sig efterhand och en oljighet som ligger kvar länge, de mer djupa tonerna av en kraftfull sherry ligger kvar längst tillsammans med bittermandel och omogen apelsinskal,
Med vatten: betydligt längre eftersmak och kryddigheten liksom bygger på med en fat karaktär som påminner om belgisk ale som är efterjäst i flaskan.

Kommentar: en mycket bra whisky som inte lämnar så mycket övrigt att önska. inte lika komplex som vissa andra i prisklassen men ändå. Efter vatten blir den en helt annan whisky och klättrar rejält på stegen. En utomordentlig sherrylagrad whisky.

Betyg: 93/100

Pris: 549 kr på Systembolaget. Tyvärr finns denna inte kvar längre men den går att få tag i via nätaktioner

Då recenserar vi Batch 2:

Doft: Kraftig sherry, Nötter, lätt tjära och dofter av hav, en rökig doft vilar hela tiden i bakgrunden, torkad frukt och ek
Med vatten: En friskare doft av hav och sherry, mandelblom, frisk torv, fikon, röken blir inte lika tung som utan vatten, en lättare doft av ek,

Smak: Söt med inslag av russin, torkad frukt, ek, torvrök, sälta, sherry, marsipan, mycket smakrik och fyllig
Med vatten: mer kryddig, fyllig marsipan, kraftig russinsmak, mycket mer sälta,

Finish: Krydda, sultan russin, riktigt rökig men balanserad, en dov smak av vällagrad halvtorr sherry följer med i flera minuter tillsammans med röken.
Med vatten: Mer sträv och torr, lite lättare i övrigt, röken kommer direkt och exploderar efter någon sekund tillsammans med en bakomliggande smak av tjära, Citrus träder fram efter ca 30 sekunder. I övrigt inte lika kraftfull som utan vatten men röksmaken tillsammans med strävheten dröjer sig kvar längre i upp till 5-10 minuter.

Kommentar: Väldigt fin whisky. Denna ska ni skaffa om ni har möjlighet. Detta är en av de whiskys som står står ut över andra. Har fördelar både med vatten och utan vatten men själv tycker jag att den bör avnjutas utan vatten i små munnar framförallt på grund av att den tappar i finishen med vatten i mitt tycke.

Betyg: 92/100

Pris: 649 kr på systembolaget. Har tagit slut på de flesta online butiker men finns på auktioner runt om i världen.

Jämförelse: När man jämför dessa två batches slås man över hur olika de är. Den första är betydligt mer fulländad än den senare då den har en rundare och mer mogen smak vilket leder tankarna till att det finns äldre whisky i den än i batch 2. Vad som också kan vara ett tecken på detta är att "tårarna" som bildas på glasets insida är tjockare och mer trögflytande i Batch 1.

Röken är också mer framträdande men inte lika vass i nummer ett jämfört med nummer två. Batch två har däremot mer smak av torkad frukt och en kraftigare smak rakt igenom än nummer ett vilket är trevligt när man är på det humöret. Ska man välja en av dem som är bättre än den andra är Batch1 bättre än Batch 2 på grund av sin mer fulländade balans.


Thought it was time for a little special review this evening. Namely, a comparative review of Bowmore Laimrig batch 1 and batch 2 They are both 15 years old and has not undergone any chill filtration. They are of Natural Cask strenth and has an alcohol content of 50.3% (batch 1) and 54.4% (batch 2). Batch 1 was only available in Sweden and was limited to 4500 bottles, while batch 2 is available for other countries and has a circulation of 15,000 bottles. Both bottlings are stored in Warehouse No. 1 which is located right on the shore of Loch Indaal (the bay of Bowmore and Bruichladdich is located at see picture) which is considered to give the Whisky stored which a special character. Laimrig is finished in sherry casks. Reference for my bottles are: Laimrig bottle: 1194/4500 batch 1 and batch 05312/15000 Batch 2.
 Now time for review of Batch No. 1:

Nose: quite strong sherry, light smoke and earth notes, lemon in the background,
With water: a distinct nuttiness comes forward that is very pleasant and hints of marzipan, fruity sherry, great opening the the water was added

Palate: Sherry, spicy, citrus (bitter orange), rubber,

With water: much more complex, spicyness dampened and the different flavors emerge better, cask and almonds appear early along with abovementioned, round nice and multifaceted,

Finish: A smokiness that spreads gradually and the an oily taste that remains long time, the more deep tones of a powerful sherry remains longest along with bitter and the immature orange peel; 
With water: much longer finish and the spicyness as well builds on with a cask character reminiscent of Belgian ale that is fermented in the bottle.

Comment: a very good Whisky that does not leave much to be desired. not as complex as some others in its price range but still. With water, it becomes a completely different whisky and climbs sharply on the ladder. An excellent sherry matured Whisky.

Score: 93/100

Price: 549 SEK at Systembolaget. Unfortunately this did not last long but it is possible to get through net actions.
 Reviewing Batch 2:

Nose: Heavy sherry, nuts, light tar and aromas of sea, a smoky scent rests always in the background, dried fruit and oak
With water: a fresh scent of sea and sherry, almond blossom, fresh peat, figs, smoke is not as heavy as without water, a light scent of oak;

Palate: Sweet with notes of raisins, dried fruit, oak, peat smoke, salt, sherry, marzipan, very flavorful and rich
With water: more spicyness, rich marzipan, raisins strong flavor, much more saltiness,

Finish: Spice, sultanas, really smokey but balanced, a muted taste of ripe medium dry sherry follow for several minutes with the smoke.
With water: more rough and dry, a little easier in general, the smoke will directly and explode after a few seconds with an underlying taste of tar, Citrus emerges after about 30 seconds. Otherwise, not as powerful as without water but smoky taste with roughness linger longer in up to 5-10 minutes.

Comment: Very nice Whisky. This you should get if you can. This is one of the whisky that is stands out over others. Has advantages both with water and without water, but I think it should be enjoyed without water in small mouths mainly due to the loss in the finish with water in my opinion.

Score: 92/100

Price: 649 SEK at Systembolaget. Has run out in most online stores but can be found at auctions around the world.
 
Comparison: When comparing these two batches, one is struck by how different they are. The first is much more complete than the second because it has a rounder and more mature taste, which brings to mind that there might be older Whisky in it than in batch Batch 2 What also may be a sign of this is that the "tears" that forms on the inside of the glass is thicker and more viscous in the first Batch

The smoke is also more prominent, but not as sharp in number one compared with number two. Batch twoon the other hand have more flavors of dried fruit and a stronger flavor straight through than number one which is nice when you're in that mood. Should I choose one that is better than the other is Batch1 better than Batch 2 because of its more perfect balance.

1 kommentar:

  1. Great, thank you for comparing them. Best regards

    SvaraRadera