Anpassad sökning

lördag 7 januari 2012

Glen Garioch Founders Reserve

Glen Garioch Distillery som idag är Skottlands östligaste destilleri grundades av Thomas Simpson 1797. Dokumentation finns i lokal dagspress om ett destilleri på samma plats redan 1785 men 1797 har blivit det officiella året för grundandet. Destilleriet ligger mellan Banff och Aberdeen i staden Old Meldrum. Byggnaderna är i grå granit och liknar mer en gammal skola än ett modernt destilleri. Namnet Garioch kommer från den vackra dalen med samma namn där de hävdar att det bästa kornet i Skottland växer. Destilleriet ägdes och drevs av några olika ägare under 1800-talet som inte genomförde några större ändringar. 1908 köptes destilleriet av det nybildade företaget Glen Garioch Distillery Company som under en tid producerade maltwhisky till blendedwhiskyn VAT69. 1968 upphörde destilleringen då ägarna ansåg att det var brist på vatten. Endast två år vilade destilleriet innan Stanley P. Morrison köpte det. Omedelbara åtgärder av Morrison var att borra fram en ny vattentäkt samt utökning av pannor från två till tre. Glen Garioch stängdes under åren 1995 till 1997 men är nu renoverat och i full drift.
Glen Garioch tar sitt vatten från källorna på Percock Hill. Fram till början på 80-talet mältade de sitt eget korn och whiskyn hade då också en något kraftigare karaktär. Nu tar man sitt korn (optic) näst intill orökt från Inverness. De har ett mäskkar som tar fyra ton och sju jäskar som tar 21.000 liter vardera. Samtliga i rostfritt stål. Destilleriet har tre kopparpannor, en mäskpanna och två spritpannor. Pannorna är traditionellt lökformade och uppvärmda med interna ångrör med långa smala halsar. Spriten lagras framför allt i begagnade bourbonfat. Faten lagras i ägarnas stora anläggning i Glasgow. Destilleriet producerar närmare två miljoner liter årligen varav större delen går vidare till olika blandfirmor.


Recension:

Doft: Spritig, lätt rök, ljunghonung, sherry (ganska subtilt), ek, lätt vanilj i bakgrunden,gröna äpplen, lätt citrus, kola,
Med vatten: kraftig doft av gröna äpplen, ljung och vanilin, blommig, frisk och behaglig. Spritigheten försvann.

Smak: Mycket alkohol som snabbt går över, söt, honung, lätt krydda, lite stäv och besk direkt men inte på ett obehagligt vis. 
Med vatten: Mandel, honung, vanilj, den kraftiga alkoholsmaken försvann

Eftersmak: Krydda, harts, oljig, blommig för att sedan gå över i subtila smaker av vanilj, citrus och vild apel.
Med vatten: Samma som utan vatten förutom små noter av sötmandel.

Kommentar: Helt ok. Var lite negativ till en början men den växer. Viktigt att den får andas lite och lugna ner sig minst i en kvart om flaskan är nyöppnad. Bra både med och utan vatten men vatten lyfter fram en annan karaktär. Blanda ca 2 teskedar till 3 cl. 

Betyg: 87

Pris: 439 kr i Systembolagets beställningssortement


Glen Garioch Distillery which is now Scotland's most easterly distillerywas founded by Thomas Simpson 1797. Documentation is available in local newspapers on a distillery at the same place already in 1785but 1797 has become the official year of the foundation. The distilleryis located between Banff and Aberdeen in the town of Old Meldrum.The buildings are of gray granite and is more like an old school than a modern distillery. Garioch name comes from the beautiful valley of the same name in which they claim that the best barley in Scotland is growing. The distillery was owned and operated by several differentowners during the 1800s that did not implement any major changes.1908 the distillery was bought by the newly formed Glen GariochDistillery Company, which for a time produced malt for the blend whisky VAT69. 1968 stopped the distillation when the owners felt it was a lack of water. Only two years the distillery was resting beforeStanley P. Morrison bought it. Immediate action by Morrison was to drill a new water source and the expansion of the boilers from two to three.  Glen Garioch closed during the years 1995 to 1997 but is nowrestored and fully operational.

Glen Garioch takes its water from springs on Percock Hill. Until the early 1980 they malted their own barley and the whisky had also a more powerful character. Now they take their grain (optics) almostunpeated from Inverness. They have a mash tun, which takes fourtons and seven washbacks that takes 21,000 liters each. All in stainless steel. The distillery has three copper stills, one mash stilland two spirit stills. The stills are a traditional onion-shaped and heated with internal steam pipe and have long slim necks. The spiritsis stored mainly in used bourbon. Casks are stored in the owners'large facility in Glasgow. The distillery produces nearly two millionliters annually most of which go on to different blending firms.

Review :

Nose: Spirituous, light smoke, heather honey, sherry (quite subtle), oak, light vanilla in the background, green apple, lemon, caramel,
With water: strong nose of green apples, heather and vanilin, floral,fresh and pleasant. The spirit scent disappeared.

Palate: Much alcohol that disappears quickly, sweet, honey, lightspice, a little rough and bitter directly but not in an unpleasant way.
With water: Almonds, honey, vanilla, the strong alcohol tastedisappeared

Finish: Spice, resin, oily, floral and then go over the subtle flavors of vanilla, citrus and wild apple tree.
With water: same as without water, except for few notes of almonds.

Comment: Ok. Was a bit negative at first but it grows. Important that it must breathe a little and calm down a minimum of fifteen minutes ifthe bottle is newly opened. Good both with and without water, butwater brings out a different character. Mix about 2 teaspoons to 3 cl.

Score: 87

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar