Anpassad sökning

fredag 6 januari 2012

Glengrant 10 YO

Glen Grant Distillery grundades 1840 av bröderna John och James Grant i staden Rothes. Under 40 år var destilleriet det enda i staden, men nu finns det fem stycken. Några år efter starten uppgick årsproduktionen till hela 180 000 liter vilket var mycket i mitten på 1800-talet. 1872 övertogs destilleriet av James Grant, en äventyrare och storviltsjägare som bland annat byggde en stor trädgård invid destilleriet som än idag attraherar många besökare. 1898 byggde James ett nytt destilleri på andra sidan vägen vilket döptes till Glen Grant nr 2. Lagen säger dock att det inte kan finnas flera destillerier med samma namn. Vilket gjorde att det fick namnet Caperdonich. J & J Grant Limited slog sig samman med Glenlivet 1932 och bildade The Glenlivet and Glen Grant Distillers Limited. Mellan 1970 och 1977 ingick destilleriet i företaget The Glenlivet Distillers. 1977 köptes företaget av Chivas Brothers som ägs av Pernod Ricard. Destilleriet har en stor marknad i Italien där de är den bäst säljande single malten, den femåriga utgåvan säljer mycket bra.

Vattnet tar destilleriet från vattenkällan Tobardomhnaich, vilket betyder sabbatskällan. Kornet köps lättrökt från centrala mälterier sedan de stängt sitt eget mälteri. Mäsktunnan är på 12 ton och gjord i rostfritt stål. De 10 jäskaren är gjorda i oregon trä och är nu 45 år gamla. Åtta spritpannor som är ånguppvärmda ersatte i mitten på 80-talet de koleldade pannorna. Mäskpannorna rymmer 15 000 liter och är av boiling ballmodell. Spritpannorna är något mindre på 9 600 liter och har ett intrikat refluxsystem som enligt Glen Grant förädlar destilleringen ytterliggare. Whiskyn lagras i begagnade sherry och bourbonfat på plats i traditionella lagerhus. Buteljeringen sker i Newbridge utanför Edinburgh. 5,2 miljoner liter produceras årligen.
(whiskyguiden.se)

Jag har själv inte varit någon fan av Glen Grant men köpte en flaska nu under min senaste semester så jag beslöt att göra en omtestning av denna exakt två år efter att jag recenserade den tidigare. Lägger därför upp båda recensionerna här under. Första gjord 2010-01-06 och de3n andra gjord 2012-01-06.

Doft: Malt, blommig, honung, vanilj

Omtestning:
Vanilj, honung, malt, lätt citrus
Med vatten: Mer nöt eller mandeldoft, doft av ek och pomerans, mycket lätt torvrök, vaxkaka, mindre av vanilj men den finns där i bakgrunden.

Smak: malt, blommig, lätt citrus, vanilj, gräddkola,

Omtestning:
Vanilj, citrus, gräddkola, örter i bakgrunden, ganska delikat smak och känsla i munnen.
Med vatten: Citrus, vanilj, torrare än innan, färska gröna örter kommer också fram.

Eftersmak: kryddig, lime, oljig efterton av rostat ekfat,

Omtestning:
Lite krydda framförallt på tungspetsen och sedan på sidorna. Lite Vanilj, lätt lakrits, lätt citrus, mjuk och följsam. Lite rök efter en stund.
Med vatten: mer kryddig i hela munnen, mer vanilj och salmiak,

Kommentar: rund och behaglig i sin karaktär. Ej vansinnigt lång eftersmak men tillräcklig för en vardagswhisky. Var som alltid försiktig med vattnet i en whisky med så låg %. Öppnar upp sig med lite vatten och blir rundare i smak.

Omtestning:
Balanserad och fin, längre eftersmak i denna upplaga än vad det var för några år sedan. Mindre färgad, har förbättrat sig under de senaste åren.en liten annan karaktär med vatten tillsatt. Kan rekommendera denna.

Betyg: 82

Omtestning: 86

Pris: 449 kr i systembolagets beställningssortement


Glen Grant Distillery was founded in 1840 by brothers John and James Grant in the town of Rothes. During the 40 years was the only distillery in the town, but now there are five. A few years after their initial annual production amounted to the entire 180,000 liters which was much in the mid 1800's. 1872 took over the distillery by James Grant, an adventurer and big game hunter who among other things, built a large garden next to the distillery that still attracts many visitors. 1898 James built a new distillery on the other side of the road which was named Glen Grant No. 2. The law says that there may be several distilleries with the same name. Which meant that it was named Caperdonich. J & J Grant Limited joined forces with Glenlivet in 1932 and formed The Glenlivet and Glen Grant Distillers Limited. Between 1970 and 1977 were included in the distillery company The Glenlivet Distillers. 1977 the company was bought by Chivas Brothers, owned by Pernod Ricard. The distillery has a large market in Italy, where they are the best selling single malt, the five-year edition selling very well.

The water takes the distillery from the water source Tobardomhnaich, meaning Sabbath source. The barley is purchased lightly smoked from central malt houses since they closed their own malthouse. Mash The barrel is 12 tons and made ​​of stainless steel. The 10 vats are made from oregon timber and is now 45 years old. Eight spirit stills which are steam heated replaced the in the mid 80's. the coal-fired boilers Wash stills hold 15 000 liters of the boiling ball model. Spirits boilers are slightly smaller at 9600 liters and has an intricate reflux system that, according to Glen Grant, the distillation refines further. The whisky is stored in used sherry and bourbon casks on site in traditional warehouses. Bottling is done in Newbridge outside Edinburgh. 5.2 million liters produced annually.(whiskyguiden.se)

I myself have not been a fan of Glen Grant, but bought a bottle now, during my last vacation so I decided to do a retest of the this exactly two years after I reviewed it earlier. I therefore puts up both of the reviews below. The first made ​​2010-01-06, and the other made ​​2012-01-06.

Nose: Malt, floral, honey, vanilla

retesting:
Vanilla, honey, malt, light citrus
With water: more nuts and almond scent, aroma of oak and bitter orange, very light peat smoke, honeycomb, less of vanilla but it's there in the background.

Palate: malt, floral, light citrus, vanilla, toffee,

retesting:
Vanilla, lemon, toffee, herbs in the background, quite delicate taste and feeling in the mouth.
With water: citrus, vanilla, drier than before, fresh green herbs are also present.

Finish: spicy, lime, oily aftertaste of toasted oak,

retesting:
A little spice primarily at tip of the tongue and then on the sides. A little vanilla, light licorice, lemon, soft and supple. A little smoke after a while.
With water: more spicy in the mouth, more vanilla and licorice;

Comment: round and pleasant in his character. Not insanely long finish, but enough for an everyday Whisky. As always, be careful with the water in a Whisky with such a low %. Opens up with a little water and becomes more rounded in flavor.

retesting:
Balanced and fine, long aftertaste in this edition than it was a few years ago. Less colored, has improved during recent years. A little different character with water added. Will recommend it.

Score: 82

Retesting: 86

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar