Anpassad sökning

fredag 6 januari 2012

Bruichladdich Peat

Bruichladdich Distillery grundades 1881 som ett resultat av den ökade efterfrågan på whisky från blended industrin. Bruichladdich betyder strandsluttningen. Bruichladdich ligger strax norr om Port Charlotte på halvön Rhinns. Tvärsöver den djupa viken Loch Indaal ligger destilleriet och samhället Bowmore.
 I december 2000 gick tre kollegor på Murray McDavid in med £7,5 miljoner och köpte destilleriet samt dess 7000 fat. Jim McEwan anställdes som manager och blev även delägare i företaget. Den 29:e maj 2001 slog Bruichladdich åter upp portarna efter en omfattande renovering. Officiella buteljeringar från Bruichladdich avlöser nu varandra och de satsar mycket på marknadsföringen av ”nya” Bruichladdich som man kort och gott kallar 'Laddie'. Bruichladdich Distillery har även börjat tillverka två rökigare whiskysorter som kommer ut på marknaden om cirka 5-10 år, Port Charlotte och Octomore. Dessa fanns för många år sedan som egna destillerier men är numera nedlagda sedan decennier tillbaka. Den whisky man nu återskapar på Bruichladdich skall förhoppningsvis visa hur dessa smakade.

De har blivit Distillery of the Year två gånger och Innovator of the year en gång sedan omstarten.

Sedan övertagandet 2001 har man lyft fram den äldre hantverkstraditionen och således försöker de göra det mesta på plats i destilleriet. Kornet som används för Bruichladdich tas från Port Ellen Maltings och är rökt till cirka 3 ppm. Kornet till de två nya sorterna Octomore och Port Charlotte tas från Inverness och röks till 80 ppm respektive 40 ppm. De har renoverat en gammal maltkvarn (från 1881!) som de använder sig av. Mäskkaret är öppet och tar sex ton. Jäskaren är sex till antalet och alla är tillverkade i oregonfuru. Destilleriet har fyra pannor av lökmodell med långa raka halsar. De väljer att inte kylfiltrera whiskyn eller använda någon form av färgsättning. För lagringen använder de ett flertal olika sherry och bourbon fat, som använts en eller två gånger (first och second-fills). Faten lagras i deras tio lagerhus på området, samt två i närliggande byn Port Charlotte. Bruichladdich har nu också en egen buteljeringshall, vilket bara finns på två andra fastlandsdestillerier. Flaskorna buteljeras automatiskt för att senare manuellt etiketteras och paketeras.
(whiskyinfo.se)

Bruichladdich Peat är mer rökig än standardvarianten av Bruichladdich och anges innehålla en fenolhalt på omkring 35 ppm.

Recension:

Doft: Sötaktig torvrök med inslag av citrus och hav, läder
Med vatten: En något jordigare doft, lite mer spritig, söt, lätt torv/humus. En mer lättare doft.

Smak: Söt, aningen kryddig, citrus, rök
Med vatten: Spritig, kryddig, jordigare i smaken liksom i doften


Eftersmak: Rökig, söt mandarin, apelsinskal och en lätt bitterhet
Med vatten: Mer eftersmak som framförallt är mer kryddig men även mer rökig och framförallt längre

Kommentar: Helt OK men inget som lyfter ordentligt, ganska lätt och behaglig men var försiktig med vattnen, Troligen ganska ung. Efter omprovning då whiskyn fått reagera lite med syret i flaskan har denna whisky växt och blivit riktigt fin. Fortfarande försiktigt med vattnet.

Betyg: 85
Efter omprovning Nytt betyg 88

Pris: 479 i Systembolagets beställningssortement


Bruichladdich Distillery was founded in 1881 as a result of the increased demand from the blended whisky industry. Bruichladdich means beach slope. Bruichladdich is located just north of Port Charlotte on the peninsula Rhinns. Across the deep bay Loch Indaal is the distillery and the Town of Bowmore.

In December 2000, three colleagues at Murray McDavid in with £ 7.5 million and purchased the distillery and its 7000 barrel. Jim McEwan was hired as the manager and was also part owner of the company. On 29th May 2001, the Bruichladdich re-opened its doors after an extensive renovation. Official bottlings from Bruichladdich succeed each other now and they invest heavily in the marketing of "new" Bruichladdich that they simply call 'Laddie'. Bruichladdich Distillery has also begun producing two smokier whiskeys come on the market for about 5-10 years, Port Charlotte and Octomore. These were many years ago as their own distilleries but is now closed for decades. The whiskey is now restore the Bruichladdich will hopefully show how they tasted.
 
 
Since the takeover in 2001 have drawn attention to the older tradition of craftsmanship and they therefore they try to make the most out in location to distillery. The barley used for Bruichladdich taken from Port Ellen Maltings and they are smoked for about 3 ppm. The barley for the two new varieties Octomore and they Port Charlotte are from Inverness and they are smoked to 80 ppm and 40 ppm. They have renovated an old malt mill (from 1881!) That they use. Mash tub is open and they takes six tons. Washbacks are six in number and they all are made of oregon pine. The distillery has four stills of the onion model with long straight necks. They choose not chill filter the whisky or use any type of coloring. For storage, they use a variety of sherry and bourbon barrels, used once or twice (first and second-fill). The drums are stored in their ten warehouses in the area, and two in the nearby village of Port Charlotte. Bruichladdich has now also has its own bottling hall, which is only available on two other mainland distilleries. The bottles are bottled automatically to later manually labeled and packaged. 
(whiskyinfo.se)

Bruichladdich Peat is more smoky than the standard version of Bruichladdich and declared to contain a phenol content of about 35 ppm.
 
Review:

Nose: Sweetish peat smoke with hints of citrus and sea, leather
With water: A slightly earthy aroma, a little more spirituous, sweet, light peat / humus. One more lighter nose.

Palate: Sweet, slightly spicy, citrus, smoke
With water: Alcohol, spicy, earthy taste as well as the smell

Finish: Smoky, sweet mandarin, orange peel and a slight bitterness
With water: more taste, above all, more spicy, but even more smoky and especially longer

Comment: Quite OK, but nothing that lifts properly, fairly light and comfortable but be careful with the water, probably quite young. After retesting when the whisky had little reaction with oxygen in the bottle, this Whisky grown and become really good. Still gently with water.

Score: 85  After retesting New Rating 88

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar