Anpassad sökning

lördag 26 april 2014

Wheskykôrka Bunnahabhain 1990 21 YO Sherry Matured from Swedish indipendent bottler "Svenska Eldvatten"

Wheskykôrka är en Islay single malt som blev destillerad 1990 hos Bunnahabhain och har legat på ett sherry Buttfat sedan dess. Den har kommit ut i 113 flaskor.
Källa:eldvatten.se/
Den är en i raden av de olika single cask whisky som den svenska buteljeringsfirman Svenska Eldvatten från Göteborg har givit ut. Den är inte kylfiltrerad och inte färgad och buteljerad till Cask Strenth till en alkoholhalt av 56,1%.

Wheskykôrka har fått sitt namn från den fiskförsäljningshall som ligger i stadsdelen Rosenlund i Göteborg. Denna heter Feskekôrka efter sitt utseende som i mångt och mycket ser ut som en kyrka. 

Lite mer om destilleriet Bunnahabhain då. 
Bunnahabhain grundades 1881 av William Robertson. Destilleriet byggdes i samröre med The Islay Distillery Company Ltd och stod klart 1883. Bunnahabhain startades, som så många andra destillerier, på grund av blendedindustrins stigande behov under 1880-talet. Samtidigt som de byggde destilleriet byggdes även personalbostäder, kaj, pir, väg och till och med en liten skola. Från att ha varit ett öde område bildades ett mindre samhälle kring destilleriet. Idag kan man hyra fyra av de välbehållna husen som semesterbostäder. 1887 bildades Highland Distillers Company Ltd som sålde destilleriet till Burn Stewart Distillers 2003. 1963 utökades destilleriet från två till fyra pannor. Efter ett driftstopp 1982-1984 har destilleriet producerat whisky oavbrutet. Fram till 1970-talet gick  all whisky till blendedindustrin.
Källa: http://www.whiskyguiden.se/

Bunnahabhain tar sitt vatten direkt från en källa på området vilket man är ensam om på Islay. Dessutom rinner vattnet inte genom någon torv vilket i hög grad gör att deras whisky inte är lika torvsmakande som andra Islaywhisky. De tar sitt korn från tre olika ställen, som alla andra Islaydestillerier tar de en del (10%) från Port Ellen Maltings som är rökt till endast 1-2 ppm. Resterande mängd korn kommer från Berwick och Speyside. En liten del rökt whisky har börjat producerats som ligger runt 40 ppm. 

Destilleriet har ett gjutjärnsmäskkar som tar cirka 13 ton samt sex washbacks i gran som vardera rymmer 70.000 liter. De har två mäskpannor och två spritpannor. Mäskpannorna i lökmodell rymmer 35.000 liter och spritpannorna i lökmodell rymmer 15.500 liter. Hjärtat i destilleringen pågår mellan två och tre timmar och tas mellan 72% och 64%. De värms med indirekt ångvärme. 90% av whiskyn lagras på first fill ex-bourbon Hogheads. Whiskyn har en styrka på 63,5% när den tappas på faten. Sju lagerhus finns på området som rymmer cirka 20.000 fat. 

Nu till recensionen.

Utseende: Halm 

Doft: Mycket fruktig doft av stora russin, Frisk och liten subtil rök långt bak. Lite citrus och en ganska påtaglig ekdoft.
Med vatten: En betydligt mer lugnare doftupplevelse med blomsterhonung, söt sitrus, sultanrussin. Mycket behaglig.

Smak: Russin, dadlar, fruktig eksmak. Lite oljig, rund och fin.
Med vatten: Kraftig smak av russin, ekfat, betydande sötma 

Finish: Lite fruktig blomhonung samt lätt krydda (väldigt lätt på sidorna av tungan) och en sötma och oljighet som stannar kvar ett tag för att i slutändan komma in i en smak av gammalt sherryfat.
Med vatten: mer kryddig med en kraftigare citrus mer direkt sötma innan kryddigheten sätter in. Inte lika lång med vatten.

Kommentarer: En bra whisky men jag vet inte om den behöver så mycket vatten. Bara några droppar i så fall. Behaglig och fin. 

Betyg: 90

Wheskykôrka is an Islay single malt was distilled at Bunnahabhain in 1990 and has been on a sherry butt barrel since. It is available in bottles of 113. It is one in a series of different single cask Whisky as the Swedish bottling firm Swedish Firewater from Gothenburg has released. It is not chill-filtered and not colored and bottled at Cask Strenth to a strength of 56.1%. 

Wheskykôrka gets its name from the fish sales hall located in the district Rosenlund in Gothenburg. This is called Feskekôrka after his appearance as very much looks like a church.

A little more about the Distillery Bunnahabhain then.
Bunnahabhain was founded in 1881 by William Robertson. The distillery was built in association with The Islay Distillery Company Ltd and was completed in 1883. Bunnahabhain started, like so many other distilleriesbecause of the blended industry's growing needs in the 1880s. While they built the distillery was also built employee housing, wharf, pier, road, and even a small school. From being a deserted area formed a small community surrounding the distillery. Today you can rent four of the well-preserved houses as vacation homes. In 1887 was formed the Highland Distillers Company Ltd who sold the distillery to Burn Stewart Distillers 2003. 1963 expanded the distillery from two to four boilers. After a stoppage 1982-1984 distillery has produced whiskey incessantly. Until the 1970s, all the blended whisky industry.

Bunnahabhain takes its water directly from a source in the area which one is alone on Islay. In addition, the water flows not through any peat which greatly makes their Whisky is not as peat flavored as other Islay Whisky. They take their grains from three different places, like any other Islay distilleries, they take part (10%) from Port Ellen Maltings which is smoked only 1-2 ppm. The remaining amount of grain comes from Berwick and Speyside. A small portion smoked Whisky has begun produced which is around 40 ppm.

The distillery has a cast iron mash tun which takes about 13 tons and six washbacks in spruce that each hold up to 70,000 liters. They have two wash pans and two spirit stills. Mashing boilers in onion shape  holds 35,000 liters and spirit stills in onion shapel can hold 15,500 liters. The heart of the distillation is going on between two and three hours and is taken between 72% and 64%. They are heated by indirect steam heating. 90% of the whisky is stored in first fill ex-bourbon Hogheads. The whisky has a strength of 63.5% when it is filld on the casks. Seven warehouses are on site which holds about 20,000 barrels.
(source http://www.whiskyguiden.se/)

Now on to the review.

Appearance: Straw

Nose: Very fruity aroma of large raisins, fresh and small subtle smoke far back. A little citrus and a rather obvious oak fragrance.
With water: A much more staid fragrance experience with floral honey, sweet sitrus, sultanas. Very pleasant.

Taste: Raisins, dates, fruity oak flavor. A bit oily, round and fine.
With water: Strong flavor of raisins, oak, considerable sweetness

Finish: A little fruity floral honey and light spice (very light on the sides of the tongue) and a sweetness and oiliness that stay for a while to eventually get into a taste of old sherry casks.
With water: more spicy with a powerful citrus more direct sweetness before spiciness field. Not as long with water.

Comments: A good whisky but I do not know if it needs so much water. Just a few drops in that case. Pleasant and nice.

Rating: 90

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar