Anpassad sökning

torsdag 19 juli 2012

Hammer Head czech single malt whisky!

Nu har det inträffat något som jag inte trodde jag skulle vara med om och det är att smaka en tjeckisk maltwhisky. Denna heter Hammer Head och har fått namnet efter den gamla kvarn som användes för att skapa whiskyn. Det var den styrande eliten i det då stängda Tjeckoslovakien som beslutade att denna whisky skulle tillverkas. Efter att järnridån och Berlinmuren rasat samman glömdes whiskyn bort för att återupptäckas över 20 år senare längst in i destilleriets källare när Stock Sprit köpte destilleriet.

 Whiskyn är gjord vid prádlo distillery i närheten av Plzeň i västra Tjeckien vilket mest är känt för sin öl. Destilleriet startades 1928 och har gjort olika sorters pot-still sprit av hög kvalitet. Vattnet är hämtat från Böhmen-regionen och malten är 100% tjeckisk inhemsk liksom eken som faten som whiskyn lagrades på är gjorda av.


Nu till Recensionen:

Doft: Frisk ek och vanilj. Lite lätt kola samt en hel del honung. Lite halmdoft som strålar samman med honungen.
Med vatten: En djupare ton som av torkad frukt. Honungen hänger kvar men eken tonas ned. Lite doft av groddar eller grönmalt.

Smak: Vanilj, kola, honung, lite strävt från eken. Fruktig och behaglig sötma. Nästan lite blendsötma över den.
Med vatten: Mycket kola, lite vanilj, lätt kryddig som i chili, mindre söt men ändå ganska söt mindre honung utan mer som lönnsirap. 

Finish: Kryddig finish som ökar i ca 30 sekunder för att sedan gå över till en oljig, nästan vaxartad, känsla i munnen som sedan avslutas i en något ekig sågspånskänsla.
Med vatten: Söt inte lika kryddig eftersmak till en början men blir lite chilikaraktär mitt i som sakta klingar bort. En känsla av sirapssötma hänger sig kvar någon/några minuter sedan blir det bara en ganska träig smak kvar som om du jobbat på ett sågverk som sågat ekplankor. 

Kommentar: Måste nog ge den här ett godkänt betyg dock tror jag att den legat lite för länge på fat vilket har gjort att eken har fått för stort utrymme. Utan det hade den nog lyft 2-3 poäng. Viktigt är att den får luftas en längre stund om flaskan är nästan full. Minst en halvtimma i glaset annars får den mer karaktären av en bourbon framförallt i doften vilket jag upptäckte första gången jag testade den. 

Betyg: 85

Pris: 538 kronor på Systembolaget och £44,49 på http://www.thewhiskyexchange.com

Now there have happened something I never thought I would experience and it is to taste a Czech malt whisky. This is called Hammerhead and has been named after the old mill that used to create the whisky. That was the ruling elite in the then Czechoslovakia closed as resolved that this Whisky would be produced. After the Iron Curtain and the Berlin Wall collapsed the whisky was forgotten to be rediscovered 20 years later, in the back of the distillery's cellar when the Stock Spirits company bought the distillery.

The whisky was made at prádlo distillery near Plzeň in western Czech Republic, which most is known for its beer. The distillery was founded in 1928 and has made many different kinds of pot-still spirits of high quality. The water is taken from the Bohemia region and the malt is 100% Czech domestic as well as the oak barrels that the whisky was stored on is made ​​of.
 Now to the review:
Nose: fresh oak and vanilla. Some light caramel and a lot of honey. A little cereal straw scent that converge with the honey.
With water: a deeper tone of dried fruit. The honey lingers but the oak toned down. A little scent of sprouts or green malt.

Palate: vanilla, caramel, honey, a little rough from the oak. Fruity and pleasant sweetness. Almost a little blend sweetness
With water: caramel, some vanilla, spicy as in chili, less sweet but still pretty sweet honey lesser and more like maple syrup.

Finish: Spicy finish that increases in about 30 seconds, then switch to an oily, almost waxy feeling in the mouth which then ends in a slightly oak sawdust feel.
With water: Sweet not as spicy at first but gets a little chili character in the middle that slowly fades away. A sense of syrup sweetness remain one / a few minutes then it will be just a rather woody taste left as if you worked at a sawmill that sawed oak planks.

Comment: Will probably give this an OK, but I think it has been a little too long in the cask, which has been given the oak 
too much space. Without it the whisky probably wold lift 2-3 points. Important is that it has aired a long time if the bottle is almost full. At least half an hour in the glass, otherwise, it wold have more the character of a bourbon in particular in the nose as I experienced the first time I tested it.

Score: 85

Price: 538 crowns at Systembolaget and £ 44.49 on http://www.thewhiskyexchange.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar